Previous Page  12 / 417 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 417 Next Page
Page Background

TBB Dergisi 2016 (125)

Mehmet ALKAN

11

lararası hassasiyeti ortaya koymaktadır.

1

Zaman zaman düşük yoğun-

luklu savaş olarak da nitelendirilen doğu ve güneydoğudaki teröriz-

min özellikle 1984’den bu yana bir numaralı gündem maddesi olduğu

Türkiye için de terör ve terörle mücadele büyük önem taşımaktadır.

Araştırmalara göre 1984–2012 yılları arasında terörle mücadele kap-

samında 7.918 kamu görevlisi şehit olmuş, 5.557 sivil kayıp verilmiş,

22.101 terörist ölü ele geçirilmiş; mücadele için yaklaşık 75 milyar do-

lar harcanmıştır.

2

Etimolojik açıdan, Latincede korkutmak, dehşete düşürmek anla-

mına gelen “terrere” kelimesinden gelen terör kavramının, herkes ta-

rafından kabul edilen ortak bir tanımı bulunmamakla birlikte, birçok

tanımı mevcuttur. Bu kapsamda terör, örneğin, “ister devlet, ister birey

ya da birey grupları tarafından gerçekleştirilsin, çeşitli siyasi hedeflere

ulaşmak amacıyla, kuralsız şiddet kullanımı ya da şiddet kullanma

tehdidi” olarak tanımlanabilir.

3

Ortak bir tanımda buluşulamaması

nedeniyle, kimine göre terörist olan, başkasına göre özgürlükçü/ayrı-

lıkçı güç olarak kabul görebilmekte, “senin teröristin iyi, benim terö-

ristim kötü” gibi bir sonucu doğuran bu anlayış, uluslararası arenada

terörizmle mücadeleyi oldukça zorlaştırmaktadır. Bu eksikliği gider-

mek için çeşitli yöntemler geliştirilmiş olup, bunlardan biri de terör

örgütleri listesi hazırlamaktır. PKK terör örgütünün ABD tarafından

ancak 1997’de, AB tarafından ise 2002’de terör örgütleri listesine ekle-

nebilmesi bile, mücadelenin ve çözümün zorluğunu ortaya koymak-

tadır. Türkiye’de terör kavramının tanımı, bölücü terör eylemlerinin

başlamasından yedi yıl sonra, 1991 yılında yürürlüğe konulan ve gü-

nümüze kadar birçok değişikliğe uğrayan 3713 sayılı Terörle Mücadele

Kanunu’nun (TMK) 1’nci maddesinde yapılmıştır.

Buna göre terör:

“Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma,

sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuri-

yetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek,

1

Ülkü Halatçı, “11 Eylül Terörist Saldırıları ve Afganistan Operasyonu’nun Bir

Değerlendirmesi”

Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi

Cilt 2, No:7, 2006, s.87.

2

İnsan Hakları ve Terörle Mücadele, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Yayınları:1, 1. Basım Şubat 2011 (Müsteşarlık). Kitapçık için bakınız: http://www.

kdgm.gov.tr/snetix/solutions/kdgm/resources/uploads/turkce.pdf

3

İnanç İşten, AİHM Kararları Işığında Terörle Mücadelede İnsan Haklarının

Sınırlandırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2010, s.62.