Previous Page  393 / 393
Information
Show Menu
Previous Page 393 / 393
Page Background

Osmanlı Devleti’nde Marka Hukukunun Gelişimi

392

Kitap ve Makaleler

“Amerika - Devlet-i Aliyye Münasebetleri”, Mecmua-i Muâhedat, Hakikat Matbaası,

İstanbul 1294, İkinci Cilt, Cüz: 1.

Akay Tolga, “Osmanlı Devleti’nde Arma-i Osmânî ve Tuğrâ-yi Hümâyûn’un Alâmet-i

Farika Olarak Kullanımı”,

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

S.

9, Bahar 2012, s. 1-15.

Arseven Haydar, “Alameti Farika Hakkının Mahiyeti, Gayrı Kanuni Rekabetle Mü-

nasebeti ve Doğumu”,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,

, C. 16, S.

3–4, 1950.

Arseven Haydar, Alameti Farika Hukuku, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1951.

Dursun Hasan, Marka Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

Düstur, Tertib-i Evvel, C. 1, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1289.

Fabrika Ma’mulâtıyla Eşya-yı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamna-

me, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1287.

Fikri Lütfi, “Mülkiyet-i Sınainin Suret-i Temin ve Himayesi”, İstanbul Barosu Mecmu-

ası, Sene 1, Eylül 1927, S. 9, s. 487 – 497.

Gemci Remzi, Gülşen, Gamze, Kabasakal, F. Müge, “Markalar ve Markalaşma Şart-

ları”,

Uludağ Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi,

C. 14, S. 1, 2009,

s. 105 – 114.

Karakoç Serkiz, Ceza Kanunu, Selanik Matbaası (Bâb-ı Âli Caddesi), İstanbul 1331.

Kenanoğlu M. Macit, Osmanlı Ticaret Hukuku, Lotus Yayınları, Ankara 2005.

Konan Belkıs, “Osmanlı Devleti’nde Yabancıların Kapitülasyonlar Kapsamında Hu-

kuki Durumu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006,

Kamu Hukuku ABD, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Marangoz Mehmet, “Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları ile Satın Alma

Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki”, D.E.Ü.İ.İ.B.F., C. 21, S. 2, 2006, s. 107 – 128.

Mert Osman, “Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar”,

Atatürk Üni-

versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,

S. 36, Erzurum, 2008, s. 281 – 305.

Moore Karl, Reid Susan, “The Birth of Brand: 400 Years of Branding History”, Munich

Personal Repec Archive,

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10169/1/Birth_of_

Brand_july_14_2004.pdf

Ono Shoen, Overview of Japanese Trademark Law, (2nd Edition), Yuhikaku, , Tokyo

1999.

Özkorkut Nevin Ünal, “Kapitülasyonların Osmanlı Devleti’nin Yargı Yetkisine Ge-

tirdiği Kısıtlamalar”,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C. 53, S. 2, 2004,

s. 83 – 94.

Sami Şemsettin, Sami, “Kamus-ı Türki”, Kapı Yayınları, İstanbul 2011.

Yasaman Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Ra-

porları II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005.

http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf