Previous Page  6 / 393 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 393 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

Darbe Teşebbüsünün Hedefi;

Anayasada Nitelikleri Tanımlanmış Türkiye Cumhuriyeti ve Üniter Yapımızdır

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

11 Ufuk YEŞİL

Fransa’da Din ve Vicdan Hürriyeti Bağlamında Dini Sembollerin Kullanımı /

Usage

of Religious Symbols in France within the Context of Freedom of Religion and

Conscience

49 Taylan BARIN

Kolluk Gözetim Komisyonu Hakkında Mevzuat Eksenli Kısa Bir Değerlendirme /

A Short Examination Based on the Legislation on Monitoring Commission on

Security Forces

69 Necat BATUR

Ceza Yargılamasında Moleküler Genetik İnceleme /

Molecular Genetic Analysis in

Criminal Proceedings

95 Haluk TOROSLU

Bilinçli Taksir Üzerine Bir Değerlendirme /

A Brief Study on Conscious Negligence

123 Recep DOĞAN

Yargıtay Kararlarında Töre Saikiyle Öldürme Suçu /

Understanding the Concept of

Customary Killing in the Light of Rulings of the Appeal Court

167 Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU

Düzenleyici İşlemin Konusunun Gayrımeşru Olması (Vakıf Üniversiteleri ile İlgili

YÖK Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım) /

Illegitimacy of the “Subject-Matter”

of a Regulatory Statue (Critical Approach toward the YÖK -Turkish Council of

Higher Education- Regulation on Foundation Universities)

211 Engin SAYGIN

Haklı Beklentilerin Korunması İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku

Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz /

A Comparative Analysis of Turkish

and English Administrative Law Approach Towards the Principle of the Protection

of Legitimate Expectations

235 Züleyha KESKİN

İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu /

Intermediate Appeal System in Administrative

Law