Previous Page  12 / 437 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 437 Next Page
Page Background

hakemli

makaleler / refered articles

TOPLANMA HAKKI VE

KOLLUK TEDBİRLERİ İLİŞKİSİ

RIGHT TO ASSEMBLY AND POLICE MEASURES

Furkan KARARMAZ

*

Özet:

Toplanma hakkı, çağdaş demokrasi ve insan hakları ku-

ram ve öğretilerinde bir insan hakkı olarak kabule mazhar olmuştur.

Ancak ülkemizde bu hakkın kapsamı, anlamı ve kullanılmasına ilişkin

devletin yükümlülükleri konularında bir uzlaşmaya varıldığı söylene-

mez. Bu uzlaşmazlık yasal düzenlemelere, idari uygulamalara ve yar-

gı kararlarına da yansımaktadır. Hakka yönelik

a priori

veya

a poste-

riori

ulusal kısıtlamaların insan haklarına ilişkin uluslararası düzenle-

meler ve AİHM kararlarında belirtilen ölçütleri aştığı görülmektedir.

Hakkı kullanan kişilere yönelik müdahalelerde zor kullanma yetkisi-

nin aşılması bir teamüle dönüşmekte ve bu konuda sorumlular hak-

kında etkin soruşturma ve kovuşturmalar gerçekleştirilmemektedir.

Bu çalışmada bir yandan belirtilen sorunlar mevzuata ve uygulamaya

ilişkin boyutlarıyla ele alınırken bir yandan da AİHM kararları ve AGİT

tavsiyeleri göz önünde tutularak bir durum değerlendirilmesi yapı-

lacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Toplanma Hakkı, Polis, Müdahale, AİHM,

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Abstract:

The right to assembly is honoured as a human right in

contemporary theories and doctrines about democracy and human

rights. Nevertheless, it is impossible to say that there is a consensus

in our country on the scope of this right, essence and state’s respon-

sibilities regarding its enjoyment. This disagreement has reflections

on legal acts, administrative transactions and judicial decisions. In

most instances

a priori

and

a posteriori

national restrictions on this

right exceed the criteria which are generally stated in international

regulations and ECHR decisions. Legal proceedings and formal pro-

secutions against responsible officers are ineffective; consequently,

the usage of disproportionate police force against demonstrators is

becoming an administrative tradition. In this study, those problems

will be addressed in the light of related ECHR decisions and OSCE

recommendations.

Keywords:

Right to Assembly, Police, Intervention, ECHR, Law

on Meetings and Demonstrations.

*

Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve

Sosyolojisi