Previous Page  6 / 437 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 437 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

11 Furkan KARARMAZ

Toplanma Hakkı ve Kolluk Tedbirleri İlişkisi /

Right to Assembly and Police

Measures

45 Süleyman Sırrı TERZİOĞLU

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda, Hak İhlâline Yol Açan Kamu Gücü

Faaliyetinin, Yürütme Organı Bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devletine

Atfedilebilmesi Sorunu /

The Issue of Attribution to the Republic of Turkey in

Terms of Executive Branch, Related to the Public Power Activities, Which Causes

Violation of Rights in the Individual Application Process to the Constitutional

Court

73 Recep DOĞAN

Kadının Üreme Hakkı, Kürtaj, Çocuk Düşürme ve Düşürtme Suçları /

Women’s

Reproductive Rights, Abortion, the Crime of Self-Induced Abortion and Causing

Miscarriage

121 Burcu DÖNMEZ

AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Gizli Tanıklara Soru Sorma

Hakkının Kullanılması /

Enjoying the Right to Examine Anonymous Witnesses in

the Light of the Decisions of ECHR and Constitutional Court

157 Mustafa Emre ŞAHİN

Fransız İdare Hukukunda Yapılan Reform Bağlamında Zımni Kabul Müessesesi /

The Institution Of Implicit Acceptance In The Context Of The Reform In French

Administrative Law

193 M. Kemal KORUCU

Merkezileşmeden Zaman-Mekân Sıkışmasına: Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliği /

From Centralization Towards Time-Space Compression:

Environmental Impact Assessment Directive

223 Kahan Onur ARSLAN

Vergilendirme Yetkisinin Meşruluk Kaynakları: Optımal Vergilendirme İlkeleri ve

Kamu Yararı /

The Legitimacy Sources of Tax-Raising Power: Optimal Taxation

Principals and the Public Weal

245 Coşkun ÖZBUDAK

(Küçüğün Korunması Bağlamında) Adli Yargı Kararlarının İdari Yargıda

Yorumlanması /

Review of the Decisions of Criminal and Civil Courts by

Administrative Jurisdiction (In the Context of the Protection of a Minor)