Previous Page  10 / 545 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 545 Next Page
Page Background

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ

ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN DEVLETLERİN

POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ON POSITIVE OBLIGATIONS OF THE STATES REGARDING THE

FREEDOM OF ASSEMBLY AND DEMONSTRATION

Çiğdem ÇIMRIN

*

Özet:

Devletlerin barışçıl olan toplantı ve gösteri yürüyüşlere

ilişkin pozitif sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar ulusla-

rarası insan hakları sisteminde ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Söz-

leşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları kapsamında

temellerini bulmaktadır. Türkiye Anayasası kapsamında, toplantı ve

gösteri yürüyüşü özgürlüğü açısından uluslararası kabul gören bu

pozitif yükümlülükler üstlenilmiştir.

Pozitif yükümlülük kavramı devletlerin kendi egemenlikleri al-

tındaki kişileri koruma görevleri üzerine oturmaktadır. Devlet-birey

arasında dikey bir ilişki bulunur; ancak pozitif yükümlülüklerin aynı

zamanda yatay bir boyutu da bulunmaktadır. Gerçekten de Avrupa

İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan hakların bireyle-

rin kendi arasındaki ilişkiler açısından da devletler tarafından etkin

bir şekilde korunmasının sağlanması gerekir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü alanında hem dikey

hem de yatay ilişkiler bakımından devletlerin pozitif yükümlülükleri-

nin hukuki değerlendirilmesi ve bu bağlamda da Türkiye’deki düzen-

lemeler ve uygulamasının, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve

içtihatları ve sonrasında da Anayasa’ya uygunluk değerlendirilmesini

yapmak gerekir.

Anahtar Kelimeler:

Devletin Pozitif Yükümlüğü, Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi mad-

de 11, Pozitif Yükümlülüğün Yatay Etkisi, İnsan Hakları, Anayasa mad-

de 13, Karşı Gösteri, Olağanüstü Hallerde Toplantı ve Gösteri Yürüyü-

şü Özgürlüğü.

Abstract:

The states have positive obligations regarding the

freedom of assembly and demonstration provided that such free-

dom is exercised in a peaceful manner. These obligations find their

grounds under the international human rights system and particu-

larly in the European Convention on Human Rights and its prece-

dents. These – internationally accepted – positive obligations of the

states with respect to the freedom of assembly and demonstration

were also assumed by Turkey under its Constitution.

hakemli

makaleler / refered articles

*

İstanbul Barosu Avukatı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora

Öğrencisi