Previous Page  545 / 545
Information
Show Menu
Previous Page 545 / 545
Page Background

544

Yargı Kararları, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat Perspektifinde ...

Tanoğlu Şükriye Çağrı, (Tanoğlu, 2006), İşletmelerde Yıldırmanın (Mobbing) Değer-

lendirilmesi ve Bir Yükseköğrenim Kurumunda Uygulama, Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (2011), İşyerinde Psikolojik Taciz (Mob-

bing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu.

Tınaz Pınar, (Tınaz, 2006), İşyerinde Psikolojik Taciz, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı

11.

Tigrel Elvin ve Kokalan Özgür, (Tigrel ve Kokalan, 2009), AcademicMobbing in Tur-

key,

http://www.waset.org/journals/ijhss/v4/v4-10-93.pdf,

International Jour-

nal of Human and Social Sciences 4:10. (Erişim Tarihi 14.04.2013)

Tiyek Ramazan, (Tiyek, 2013), Yıldırma ve İş Ahlakı: Belediye Çalışanlarına Yönelik

Bir Araştırma, İş Ahlakı Dergisi, Cilt 5, Sayı 9.

Turhan Mine Kasapoğlu, (Turhan, 2013) Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psi-

kolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları,

TBB Dergisi

, Sayı Mart-

Nisan 2013.

WBI, (2013), Workplace Bullying Institute,

(http://www.workplacebullying.org/wbi-

research/ 2010-wbi-national-survey/(Erişim Tarihi: 21.11.2013)

Yaman Erkan, (Yaman, 2009), Psikoşiddet (Mobbing) ölçeği: Geçerlik ve güvenir-

lik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/EducationalSciences:

Theory&Practice, Sayı Bahar 2009.

Yıldız Selver ve Kılkış İlknur, (Yıldız ve Kılkış, 2010) Psikolojik Taciz Olgusuna 4857

Sayılı İş Kanunu Açısından Bir Bakış, Çalışma İlişkileri Dergisi, 2010, Cilt 1, Sayı 1.

Yücetürk E. Elif, (Yücetürk, 2012), İşyerlerindeki Yıldırma Eylemlerini Önlenmede

Sendikaların Rolü: Nitel Bir Araştırma, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 35.

http://haberand.com/dosya/2012-16.pdf

(Erişim Tarihi: 22.05.2014).