Previous Page  8 / 545 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 545 Next Page
Page Background

başkan’dan

Sayın Meslektaşım;

TBMM’de görüşülmeye başlanmış olan Anayasa değişikliği teklifi,

ülkemiz ve mesleğimiz için son derece önemli düzenlemeler içermek-

tedir.

Değişiklik teklifini karşılaştırmalı olarak bir tabloya işledik ve bu

çalışma için özel olarak hazırlatılan interaktif bir web sitesi aracılığıy-

la siz değerli meslektaşlarımızın görüşlerine sunduk. Teklifin pek çok

maddesine bilgilendirmek amaçlı notlar düştük. Sizden gelecek gö-

rüşleri değerlendirip, kendi görüşümüzü oluşturacak ve kamuoyuyla

paylaşacağız.

Bu yazıda özellikle altını çizmek istediğimiz husus, Anayasa de-

ğişikliği teklifinin kuvvetler ayrılığı açısından çok ciddi tehlikeler

içermesidir. Malumunuz olduğu üzere; kuvvetler ayrılığı sağlanamaz-

sa, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı kuvveti yürütmeye ve/

veya yasamaya bağımlı, dolayısıyla taraflı hale gelir. Bu, yargı önünde

haklının değil güçlünün üstün gelmesi sonucunu doğurur. Avukatlık

mesleği anlam ve değerini yitirir. Avukatın yerini iş takipçileri alır.

Hakim ve savcı sıfatını taşıyanlar da idarenin emrindeki memurlara

dönüşür.

Yargı organını, yasama ve yürütmeden bağımsız kılmak için ha-

kim ve savcıların mesleğe kabullerinin, tayin ve terfilerinin, disiplin

işlerinin, sair özlük işlerinin ve yüksek yargıya seçilmelerinin yasama

ve yürütmeden bağımsız bir kurul tarafından düzenlenmesi zorunlu-

dur.

Anayasa değişikliği teklifi, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK)

12 üyesinin 6’sının siyasi parti üyesi (ve muhtemelen iktidar partisi ge-

nel başkanı) olan Cumhurbaşkanı tarafından, diğer 6’sının da TBMM

tarafından seçilmesini öngörmektedir. Bu durumda, HSK’nın artık

siyasi partili olacak olan Cumhurbaşkanından, dolayısıyla yürütme

organına karşı bağımsızlığından söz edilmesi mümkün olmayacaktır.