Previous Page  13 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 405 Next Page
Page Background

12

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Cinsel Suç Faillerinin Hadım Edilmesi

ulusal gerekse de uluslararası antlaşmalara bakıldığında bir kimse

cinsel suç faili olsa bile bir takım haklara sahip olduğu görülecektir.

Bireylerin rızaları dahilinde hadım yapılabilecekleri kabul edil-

mektedir fakat her zaman da kişiler gönüllü olarak hadım olmak iste-

memektedirler. Çünkü hadımın anormal veya sapkın cinsel dürtüleri

azaltması/yok etmesi yanında bir takım yan etkileri de vardır. Özel-

likle de cerrahi hadımın geri dönüşü mümkün olmayan sonuçları dik-

kat çekmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bazı eyaletlerde belli ko-

şullar altında kişinin rızası olmasa da kimyasal hadım edilebilecek-

leri kabul edilirken, Avrupa’da hadım uygulayan devletlerde kişinin

rızasının olması temel koşuldur. Ancak kişinin sağlığının korunması

amacıyla hadım bir zorunluluk ise bu durumunda rıza aranmayabi-

lir. Bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM ya da

Mahkeme) hadımla doğrudan bağlantılı kabul edilebilecek sadece bir

başvuru yapılmıştır. Bu nedenle de hadımla ilgili genel olarak Sözleş-

medeki diğer hükümler ve Mahkemenin oluşturduğu içtihat çerçeve-

sinde makele oluşturulmuştur.

Bu makalede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) bağlamın-

da cinsel suç faillerinin hadım edilmesi incelenecektir. Makale dört

ana başlığa ayrılmaktadır. İlk olarak hadım hakkında genel bilgi veri-

lecektir. İkinci olarak hadımın cinsel suç faillerine uygulanıp uygulan-

mayacağı ve sadece cinsel suç faillerine mi uygulanması gerektiği ile

Avrupa’da hadım uygulamaları hakkında değerlendirme yapılacaktır.

Daha sonra AİHS kapsamında hadımın uygulanabilirliği tartışılacak-

tır. En son olarak da Türkiye’de hadım ile ilgili düzenlemeler ve tartış-

malara yer verilecektir.

II. GENEL OLARAK HADIM

Türk Dil Kurumu’na göre hadım “kısırlaştırılmış erkek” anlamına

gelmektedir.

2

Tıp biliminde hadımın karşılığı olarak kastrasyon teri-

mi kullanılmaktadır. Genel olarak hadım, kişinin hem üreme hem de

2

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.

GTS.575165335e8bb1.83775728 E.T.26.03.2016.