Previous Page  14 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 405 Next Page
Page Background

13

TBB Dergisi 2017 (129)

Seher ÇAKAN

cinsel faaliyette bulunma yeteneğinin ameliyatla tamamen sonlandı-

rılması ya da bazı ilaçların alınmasıyla belli bir süreliğine söz konusu

faaliyetlerin durdurulması için yapılan tıbbi müdahalelere denir.

3

Genel olarak hadımın kişinin cinsiyetine ilişkin belirtileri ortadan

kaldırdığı kabul edilmektedir

4

ve erkeklerde testislerin, kadınlarda ise

yumurtalıkların işlevsiz kalması sonucunu doğurur.

5

Hadım, kısırlaş-

tırmadan (sterilizasyondan) farklıdır. Kısırlaştırmada kadınların yu-

murta ve erkelerin de sperm kanallarının kapatılması yoluyla üreme

yetisine son verildiği halde, cinsel arzu ve faaliyetlere zarar verilmez.

6

Böylece kısırlaştırmada temel amaç üreme faaliyetlerine son vermek

olduğu halde, hadımda sapkın veya aşırı cinsel arzu, düşünce ve dür-

tülere son verme amacı olduğu sonucuna varılır. Cerrahi ve kimyasal

olmak üzere iki çeşit hadımdan söz etmek mümkündür.

A. Cerrahi Hadım

Cerrahi hadım, cerrahi kastrasyon ya da orşiektomi olarak da ad-

landırılır. Bu yöntemle testislerin ameliyat ile alınmasıyla testosteron

üreten hormonlar vücuttan uzaklaştırılmaktadır.

7

Testosteron hormo-

nu salgılayan erbezlerinin tümünün alınması sonucu kişi üreme ye-

teneğini de kaybetmektedir ve bu nedenle de kişi üzerinde dönüşü

mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

8

Cerrahi kastrasyon erkeklerde kolaylıkla testis torbasının açılması

süretiyle lokal anestezi yapılarak kısa bir sürede yapılmasına rağmen,

kadınlarda yumurtalıkların karın bölgesinde bulunması nedeniyle

3

Bkz A. Caner Yenidünya ve Yusuf Yaşar, “Kastrasyon Cinsel Suç Faillerine Uy-

gulanabilecek Uygun Bir Yaptırım Mıdır?” TAAD, Yıl:4 Sayı:14, 2013, s.172; Zey-

nep Burcu Akbaba, “Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu-1” TBB

Dergisi, Sayı 81, 2009, s.4; Murat Doğan, “Hadımlaştırmadan Doğan Hukuki So-

rumluluk” Ankara Barosu 3. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara,

s.138; Ramazan Çağlayan, “İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası”

Ankara Barosu 3. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara, s.94.

4

Adnan Ataç, “Tıp Etiği Açısından Kastrasyon” Ankara Barosu 3. Sağlık Hukuku

Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara, s.169.

5

Ataç, s.169.

6

Bkz M. Onursal Cin, “İnsan Üzerinde Deney ve Organ Nakli”

http://www.ce

-

za-bb.adalet.gov.tr/makale1-2.htm

E.T.26.03.2016.

7

Bkz Akbaba, “Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu-1”, s.7.

8

Bkz Harrison, “The High-Risk Sex Offender Strategy in England and Wales”, s.18.