Previous Page  16 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 405 Next Page
Page Background

15

TBB Dergisi 2017 (129)

Seher ÇAKAN

Kimyasal kastrasyonun, cerrahi kastrasyona bir alternatif olark

kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, cerrahi kastrasyon artık uygu-

lanmamaktadır.

19

Fakat kimyasal kastrasyonun ciddi sağlık sorunları

yaratacağı durumlar ve kimyasal kastrasyonda kullanılan ilaçlara di-

rençli vakalarda gibi istisnai hallerde, cerrahi kastrasyon uygulanabi-

lecektir.

20

Örneğin, kadınlarda rahim kanserlerinde ve endokrin fonk-

siyonlarının zararsız hale getirilebilmesi için uygulanırken,

21

erkekler

de ise, prostat kanserinin büyümesini ve ilerlemesini engellemede cer-

rahi hadım uygulanmaktadır. Keza, transeksüellerin cinsiyet karma-

şası yaşamasını önlemek için de bu yola başvurulabilmektedir.

22

B.Kimyasal Hadım

Medikal kastrasyon olarak da adlandırılan kimyasal hadımda

ameliyata gerek kalmadan, bazı ilaçların vücuda alınmasıyla testos-

teron üretemi durdurulabilmekte ve böylece kişinin cinsel isteği or-

tadan kaldırılabilmektedir. Başka bir deyişle, kimyasal hadımda kişi,

cinsel ilişkiye girme yeteneğine sahip olmasına rağmen sadece cinsel

ilişkiyi başlatamamakta veya cinsel haz hissedememektedir.

23

Amerika’da Medroxyprogesterone acetate (MPA)

24

isimli ilaç teda-

visi şeklinde uygulanırken, Avrupa ve Kanada ‘da Cyproterone (CPA)

isimli ilaçlar kimyasal hadım için kullanılmaktadır. MPA, Depo-Pro-

vera, Clinovir, Cycrin ve Hystron markaları adı altında satılırken, CPA

ise Androcur, Cyprone, Cyprostat ve Dianette markaları ile satılmak-

tadır. Bu tür ilaçların kullanılmasıyla suç faillerinin testosteron sevi-

yeleri azaltılarak cinsel dürtü ve isteklerin kontrol altına alınmasının

amaçlandığı söylenebilir. Kimyasal kastrasyon cerrahi kastrasyonla

gesterone Acetate and Cyproterone Acetate to Treat Repeat Sex Offenders”

http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac

:132381 E.T.27.03.2016, s.10.

19

Yenidünya ve Yaşar, s.179. Günümüzde Avrupa’da cerrahi kastrasyonu uygu-

layan tek ülke Çek Cumhuriyetidir.

20

Pitula ve College, s.10.

21

Hayrunisa Özdemir, “Hadım Etme ve Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü” An-

kara Barosu 3. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara, s.185-6.

22

Özdemir, s.186.

23

A. Caner Yenidünya, “Cinsel Suç Faillerinin Islahında Kimyasal Hadım Bir Ted-

bir Olabilir mi?”

http://www.hukukihaber.net/cinsel-suc-faillerinin-islahinda-

kimyasal-hadim-uygun-bir-tedbir-olabilir-mi-makale,3825.html E.T.01.01.2017.

24

Başlangıçta MPA gebeliği önleyici ilaç olarak kullanılmıştır.