Previous Page  18 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 405 Next Page
Page Background

17

TBB Dergisi 2017 (129)

Seher ÇAKAN

vardır. Ancak bütün cinsel suç faillerine değil sadece cinsel dürtüle-

rini kontrol edemedikleri için suç işleyen faillere uygulanması gerek-

tiği savunulmaktadır. Bu gruba da psikiyatrik açıdan parafili olarak

tanımlanan hastaların girdiği kabul edilmektedir. Egzibisyonizm

29

(teşhircilik, göstermecilik), fetişizm,

30

frottörizm,

31

pedofili,

32

cinsel

mazoşizm,

33

voyörizm,

34

ve cinsel sadizm

35

parafilinin en çok görülen

çeşitleridir.

Parafili hastaları arasından da özellikle pedofillere uygulanılması

gerektiği tartışılmaktadır. Bunun da temel nedeni de pedofillerin aşırı

veya anormal cinsel arzu ve isteklerinin olduğu ve bunları kontrol et-

mede zorluk çekmeleri olabilir. Buna söz konusu cinsel davranışların

da savunmasız olan ve bundan yetişkinlere nazaran daha çok etkile-

necek çocukların olması da diğer bir neden olarak eklenebilir.

Genel olarak ülke uygulamalarına bakıldığında örneğin ABD ve

İngltere, suç işlendikten sonra cinsel suç faillerinin hadım edilme-

si gündeme gelmektedir. Bu nedenle de sadece cinsel suç faillerinin

hadım edilip edilmemesi gerektiği tartışılmaktadır. Kabul edilen bir

diğer görüşe göre ise bir kimsenin suç işleyip işlemediğine bakılmak-

sızın, kimyasal hadım herkes için uygulanabilir olmalıdır.

36

Eğer bir

kimsenin sapkın cinsel dürtü ve yönelimleri varsa, bu kişi kimyasal

hadımı tedavi olarak kabul etmesi koşuluyla, hadım bu kişi/kişilere

uygulanmalıdır.

37

Bu görüşün kabul edilmesinin temel nedenin de

sapkın cinsel dürtü ve yönelimlerini kontrol edemeyen kişilerin suç

işlemeden önce tedavi edilmesi gerektiğidir.

38

29

Cinsel organların bunu beklemeyen bir yabancıya gösterilmesi.

30

Cinsel ilginin cansız nesnelere karşı yöneltilmesi.

31

Aynı zamanda sürtünmecilik olarak da bilinir. Rızası olmayan bir kişiye dokun-

ma veya sürtünme ile cinsel yönelimlerin açığa çıkması.

32

Sübyancılık. Çocuklara karşı cinsel eylemde bulunma.

33

Kişinin kendisinin aşağılanma veya şiddet eylemine maruz kalarak cinsel haz al-

masıdır.

34

Gözetlemecilik- röntgencilik. Bir başkasının soyunurken veya cinsel ilişkiye girer-

ken izlenerek cinsel davranış ve dürtülerin ortaya çıkarılması söz konusudur.

35

Cinsel doyum için bir başkasını aşağılama veya ızdırap çektirilmesi gerekir.

36

Karen Harrison, “Legal and Ethical Issues When Using Antiandrogenic Pharma-

cotherapy with Sex Offenders” Sexual Offender Treatment, Vol 3/2, 2008, s.6,

http://www.sexual-offender-treatment.org/2-2008_01.html

E.T. 25.03.2016.

37

Harrison, “Legal and Ethical Issues When Using”, s.6.

38

Bkz Harrison, “Legal and Ethical Issues When Using”, s.6-7.