Previous Page  19 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 405 Next Page
Page Background

18

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Cinsel Suç Faillerinin Hadım Edilmesi

Bu görüşler bağlamında denebilir ki sapkın cinsel dürtü ve yöne-

limlerini kontrol edemeyen herkesin kimyasal hadımı tedavi amaçlı

olarak, tüm olumlu ve olumsuz yan etkilerinin detaylı anlatılması ve

kişinin rızasının alınmasından sonra, isteyen herkese uygulanabilme-

lidir. Kimyasal hadımın uygulanması için bir kimsenin suç işlenmesi

beklenilmemelidir. Eğer suç işleyen bir kimseye de uygulanacak ise

özellikle de pedofili hastaları gibi sapkın veya anormal cinsel dürtü-

lerini veya yönelimlerini kontrol edemeyen kişilere uygulanmalıdır.

B.Avrupa’da Hadım Uygulamaları

Cerrahi kastrasyon Danimarka, Almanya, Norveç, Finlandiya, Es-

tonya ve İsveç gibi birçok Avrupa ülkelerinde 20. yüzyılın büyük ço-

ğunluğunda yasal olarak uygulanmıştır.

39

Günümüzde de birçok Av-

rupa ülkesinde cerrahi hadım yasal olmasına rağmen, uygulanması

yok denecek kadar azdır.

40

Danimarka, Avrupa’da cerrahi kastrasyonu kanunlaştıran ilk ülke

olarak bilinir. 1935 ve 1970 yılları arasında cinsel suç failleri için ha-

pis cezası ya da cerrahi kastrasyon uygulanmasına girme konusunda

tercih etme hakkı yasal olarak tanınmıştır. Ancak 1973 yılından sonra

cerrahi hadım terk edilip kimyasal hadım uygulanmaya başlanmıştır

ve günümüzde kimyasal hadımın uygulanabilmesi için terapik çö-

zümlerin başarısız olması gerekir.

41

Dahası, kimyasal hadımın uygu-

lanabilmesi için de kişinin hadım konusunda aydınlatılmış olması ve

rızasının alınması gereklidir. Ayrıca, Danimarka’da cinsel suç failleri

için özel bir hapishane oluşturulmuş olup kimyasal hadım uygulama-

sından önce ve sonra bu kimseler terapi görmektedirler.

Almanya 1933 yılında cinsel suç faillerinin cerrahi hadım edilme-

sini yasallaştırmıştır. 1945 yılında cerrahi hadım uygulaması kaldırıl-

mıştır ancak kimyasal hadımın uyglanacağına dair herhangi bir yasal

düzenleme yapılmamıştır. 1970 yılında cinsel suç failinin rızasına da-

yalı olarak hadımı uygulamaya başlamıştır.

İsveç’te 1944 yılında kabul edilen yasaya göre cerrahi hadım uygu-

39

Pitula ve College, s.10.

40

Karen Harrison, “The High-Risk Sex Offender Strategy in England and Wales”,

s.19.

41

Akbaba, “Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu-1”, s.23-24.