Previous Page  20 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 405 Next Page
Page Background

19

TBB Dergisi 2017 (129)

Seher ÇAKAN

lanırken, günümüzde kimyasal hadım uygulanmaktadır. Yine diğer

ülkelerde olduğu gibi kimyasal hadımın uygulanabilmesi kişinin rıza-

sına bağlıdır. Ayrıca kimyasal hadım için kişinin cinsel dürtülerinden

dolayı toplum için bir tehdit oluşturması gerekir.

42

Zorunlu hadım uy-

gulamasına İsveç’te sadece akli açıdan ehliyetsizler için Ulusal Sağlık

ve Sosyal YardımKurulu’nun izni gerekip söz konusu prosedür lisans-

lı bir doktor tarafından yapılmaktadır.

43

İngiltere’de kimyasal hadım suçlunun talebi üzerine uygulanmak-

tadır. Buna ek olarak suçlular psikolojik olarak da desteklenmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde 1966 yılında gönüllü cerrahi hadım uygula-

ması cinsel suç failleri için kabul edilmiştir. Kimyasal hadım İngiltere,

Almanya gibi ülkelerde uygulanırken, Çek Cumhuriyeti, günümüzde

Avrupa’da gönüllü cerrahi kastrasyonu uygulayan tek devlettir. Cer-

rahi hadımın uygulanması için kişinin rızası gerekli olup 18 yaşını

doldurması ve sapkın cinsel davranışlarının olduğu tıbbı olarak teşhis

edilmelidir.

44

Cerrahi kastrasyonun tüm olumlu ve olumsuz yönleri

hakkında kişinin detaylı olarak aydınlatılması gerekmektedir. Aynı

zamanda, cerrahi kastrasyon sürecinin biri avukat, en az ikisi alanın-

da uzman hekim ve konu ile ilgili uzmanlığı olmayan iki hekim olmak

üzere toplam beş kişiden oluşan komisyon tarafından onaylanması ge-

rekmektedir.

45

Avrupa’daki devlet uygulamalarından anlaşıldığı üzere genel ola-

rak kimyasal ya da cerrahi kastrasyonun uygulanabilmesi için cinsel

suç faillerinin rızasının alınması gereklidir ve anormal veya sapkın

cinsel dürtü ve yönelimlere sahip olması gerekir. Bu bağlamda da de-

nebilir ki hadımın tedavi amaçlı olmalıdır. Avrupa’daki bu uygulama

ABD’deki uygulama ile karşılaştırıldığında, ABD’de kastrasyonun bazı

eyaletlerde koşullu salıverme şartıyla uygulandığı görülmektedir.

46

Bu nedenle kişinin rızasına dayanmadan ve cinsel suç failinin teda-

42

Sertaç Işıka, “Suç Politikasının Temel İlkeleri Açısından Türk Hukukunda Cinsel

Suçlar ve Kastrasyon”, İstanbul, 2012(Yükseklisans Tezi) s.123.

43

Işıka, s.123.

44

Voislav Stojanovski, “Surgigal Castration of Sex Offenders and its Legality: the

Case of the Czech Republic”

Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe

,

2011, s.12.

45

Stojanovski, s.12.

46

Bkz Georgia, Loisiana, Oregon ve Kaliforniya.