Previous Page  6 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 405 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

11 Seher ÇAKAN

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Cinsel Suç Faillerinin Hadım Edilmesi

/

Castration of Sex Offenders within the European Convention on Human Rigths

37 Ranâ GÖKSU

Yargılanan Vicdanî Ret Hakkı /

The Right to Conscientious Objection on Trial

63 Özen KAYA GÖÇMEN / Ender DEDEAĞAÇ

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Vergisel Sorumluluğu /

Tax-Related

Liability of Members of Board of Directors in Joint Stock Companies

107 Ahmet Emrah GEÇER

Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarından Sorumluluğu: Kusurlu Sorumluluk v.

Kusursuz Sorumluluk

/

The Liability of Legal Representatives from Public Debts:

Fault Liability v. Strict Liability

133 Volkan ÖZÇELİK

Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Verdiği Kesin Süre /

Peremptory Term

Determined by the Judge in the Law of Civil Procedure

161 Hüseyin Can AKSOY

Türk ve İsviçre Hukuklarında Evcil Hayvanlara Verilen Zararlara İlişkin Özel

Hukuktan Doğan Sorumluluk /

Civil Liability for Damages Given to Domestic

Animals Under Turkish and Swiss Laws

195 Şafak PARLAK BÖRÜ

Götürü Tazminat Kavramına Bir Bakış /

The Institution of Liqui̇dated Damages

229 Gizem KILIÇ ÖZTÜRK

Kira Tespit Davası ve Esasları /

Declaratory Judgment Action for Rental and the

Elements of It

261 Belin KÖROĞLU ÖLMEZ

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Rehni /

Commercial

Enterprise Pledge According to Movable Pledge in Commercial Actions Code

287 Ayşe Füsun ARSAVA

AB Yasama Tasarruflarına Karşı Birey Haklarını Koruma Mekanizması /

Protection

of Individual Rights Mechanism Against EU Legislative Acts