Previous Page  8 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 405 Next Page
Page Background

başkan’dan

*

Değerli Meslektaşlarım,

Anayasa değişikliği teklifi somutlaştığında, Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kurulu olarak derhal paketi inceledik. Uzman hukukçuların

görüşlerini dinledik, onlarla değerlendirmelerde bulunduk. Gördük ki

bu değişiklik teklifi; kuvvetler ayrılığını yok eden, mahkemeleri aynı

zamanda parti genel başkanı da olabilecek devlet başkanına bağımlı

kılan, dolayısıyla hakim ve savcıların üzerine iktidar partisinin il ve

ilçe başkanlarını koyan, hukuki bilgiye ve hakka dayanan avukatlık

mesleğinin de yerine iş takipçiliğini getiren çok sakıncalı düzenle-

meler içeriyor. Aynı zamanda söz konusu değişiklik teklifinin, devlet

başkanına tek başına eyalet benzeri kamu tüzel kişilikleri oluşturma,

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin üniter devlet

yapısını korumak amacıyla koyduğu çekinceleri tek başına kaldırma

yetkisini verdiğini büyük bir endişeyle tespit ettik.

Yönetim Kurulu olarak Anayasa değişikliği teklifinin incelenme-

sinin, kamuoyuna anlatılmasının ve önlenmesi için kanunların izin

verdiği her türlü çalışmanın yapılmasının 1136 sayılı Avukatlık Kanu-

nu uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin ve barolarımızın görevi oldu-

ğuna karar verdik.

Bu amaçla, konusunun uzmanı hukukçu, iletişimci, toplum psi-

koloğu ve psikiyatrlardan oluşan bir çekirdek görev gücü oluşturduk.

İlk olarak değişiklik teklifini karşılaştırmalı bir tablo şekline ge-

tirdik. Böylelikle paketin ne getirdiğini ve ne götürdüğünü özellikle

hukukçuların rahatlıkla değerlendirebileceği bir anlatıma kavuştur-

duk. Bu aşamada genç ve idealist hukukçu akademisyenlerden büyük

destek aldık. Kendilerinin üniversitelerinde herhangi bir haksız baskı

ve yaptırıma uğramamaları için isimlerini vermeyeceğim.

*

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun, Ulusal Dayanışma Platformu ta-

rafından, 4 Mart 2017 tarihinde düzenlenen “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” baş-

lıklı toplantıda yaptığı açış konuşması.