Previous Page  20 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 405 Next Page
Page Background

19

TBB Dergisi 2017 (131)

İlhan AKBULUT

e) Ceza Devlete Mümkün Olduğu Kadar Az Masraf Gerektirmeli-

dir: Olay bakımından cezanın amacı ceza çeşitleri arasında herhangi

birinin uygulanması ile gerçekleşebilecek ise, Devlet bu amaca en az

masrafla ulaşabileceği ceza nev’ini tespit etmelidir. Özellikle para ce-

zalarının etkili olabileceği hallerde hürriyeti bağlayıcı ceza verilme-

sinden sakınılmalıdır.

2. 4. Ülkemizde Ölüm Cezasını Gerektiren Suçların Seyri

765 Sayılı eski Ceza Hukuku sisteminde “Ölüm Cezası” ağır nite-

lik taşıyan bazı suçlara uygulanan bir ceza olarak kabul görmüştür.

TCK’ nın 11. maddesinde “İdam Cezası” cürümlere mahsus cezalar

arasında sayılmıştır. Örneğin, TCK’ nın 125. maddesinde düzenlenen

“Vatan Hainliği ile Devletin Ülkesi ve Egemenliğine Karşı Suçlar”; 126.

maddesinde düzenlenen “ Vatandaşın Devlete Karşı Silah Kullanması

veya Harbe Katılması Suçları”, Asker Toplama, hasmane hareketlerde

bulunma ( m.128); Düşman Askeri Harekâtına Yardım, Düşmana İaşe

(m.129); Gizli Askeri Bölgelere Girme, Devlet Güvenliğiyle İlgili Belge-

leri Bulundurma (m.135); Vatandaşın Yabancı Ülkede Milletine Zarar-

lı Faaliyeti (m.140); Anayasa’ya Karşı İşlenen Suçlar (m.146); Yürütme

Gücünü Vazifesini Yapmaktan Zorla Menetme (m.147); Halkı İsyana

ve Birbirini Öldürmeye Teşvik (m.149); Askeri Komutanlıkların Gaspı

(m.152); Cumhurbaşkanına Suikast (m.156) gibi suçlar sayılabilir.

19

3 Aralık 1981 tarih ve 5844 sayılı kanunla devlet düzenini sınıf

esasına dayandırmak amacıyla örgütleme (m.141) suçu için ölüm ce-

zası, 9 Temmuz 1953 tarih ve 6123 sayılı kanunla uyuşturucu ticareti

(m.403,406,407), mevsuf ırza geçmeler (m.418), mevsuf halde kız kaçır-

malar (m.439) için ölüm cezası öngörülmüştür. 28 Ekim 1971 gün ve

1490 sayılı kanun adam kaldırma suçu için ölüm cezasını öngörmüş-

tür.

Fakültesi Yayını, Konya 1991, s.174. Şakir Derkut, “Ölüm Cezası”, Cumhuriyet

Gazetesi, 7.8.1980.

19

Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler için Bk. Çetin Özek, T.C.K.’nın Elli Yılın-

da Devlete Karşı Suçlar, İstanbul 1976, s.77 vd.; İlhan Akbulut, Devlet,Terörizm

ve Ülke Bölücülüğü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1990, s.125 vd.; İlhan Akbulut,

“Devletin Şahsiyetine Karşı Suçlar ve Ülke Bölücülüğü Suçu”,

İstanbul Barosu Der-

gisi

, C. 76,Sayı:1, İstanbul 2002, s.22 vd. Ayrıca Bk. Ersan Şen, “Ölüm Cezası”,

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt : 70, Sayı:1-2-3, 1996,s.53-59.