Previous Page  22 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 405 Next Page
Page Background

21

TBB Dergisi 2017 (131)

İlhan AKBULUT

Ülkemizde 1920 tarihinden itibaren, 1984’ te ölüm cezalarının fi-

ilen uygulanmayarak kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık dönemde,

TBMM tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen ölüm cezası

kararı sayısı 712’dir. Bunlardan 15’ i kadın hükümlüdür. 1980 ila 1984

yılları arasında ise 53 ölüm cezası yerine getirilmiştir.

22

2.5. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzda Belirtilen “

Anayasal

Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Türk Ceza Kanunu’nun “ Dördüncü Kısmında Yer Alan Suçlar ;

“Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlığını taşımak-

tadır. Beşinci bölümde ise; “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişi-

ne Karşı Suçlar” yer almaktadır. Bunlar ; “Anayasayı İhlal” m.309. ; “

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı “ m.310.; “Yasama Organına

Karşı Suç” m.311.; “Hükümete Karşı Suç “ m.312.; “Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan” m.313.; “Silahlı Örgüt” m.314.; “

Silah Sağlama “ m.315; “Suç İçin Anlaşma” m.316. yer almaktadır.

Bu sayılan suçlardan “Hükümete Karşı Suç” önem arz etmektedir.

Maddede yapılan tanım şöyledir:

1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini

ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tama-

men engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlatılmış müebbet hapis

cezası verilir.

2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde,

ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur”.

Hüküm, 1926 tarihli 765 Sayılı Eski TCK’nın 147. maddesi’nden

değiştirilerek alınmıştır. Maddede “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekille-

ri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle

bunları teşvik edenler” cezalandırılmıştı. Maddede 1889 tarihli İtalyan

Zanardelli Ceza Kanunu’nun 118/3 maddesi örnek alınmak suretiyle

kanuna alınmıştı. Kanunda : “ Hükümetin biçimini zor kullanarak de-

ğiştirmek…” tanımı yer almaktaydı. Buna mukabil 1930 tarihli İtalyan

Ceza Kanunu yoruma elverişli bir tanım vererek “…geçici de olsa bü-

tünüyle ya da bir kesimiyle hükümetin çalışmasını doğrudan engel-

lemeye yönelik eylem” den söz etmiştir (m.289/1). 1992 tarihli Fransız

22

Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992,s.493.