Previous Page  27 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 405 Next Page
Page Background

26

Ölüm Cezası Geri Gelmeli Mi?

ların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bugün Avrupa İnsan Hakları

Komisyonu sayesinde birçok insan ve sivil toplum kurumları, ulus-

lararası kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası parlamentolar ve

sivil toplum kurumları insanlardan temel hak ve özgürlüklerle ilgi-

lenmesini istemektedir. Kamuoyunun artan baskısı, insan haklarını

zedeleyen kararlar alan hükümetleri caydırmak konusundaki etkisini

sürdürecektir. Bu anlamda uluslararası organizasyonlar ve hukukçu-

lara büyük bir rol ya da özel bir sorumluluk düşmektedir. Birleşmiş

milletler, bütün organlarını eğitim ve öğretim yoluyla insan hak ve

özgürlüklerine gereken saygıyı sağlama konusunda çaba göstermeye

devam etmektedir”.

30

Ülkemizde insan hakları ihlali iddialarına karşı şu tedbirleri al-

mak gereklidir:

• İnsan hakları ihlali iddialarına karşı en önemli hukuksal vasıta-

lar, bu konularda vaktinde tutulmuş belge ve dokümanlardır. Bu

belge ve dokümanların usulüne uygun tutulması ve muhafazası

büyük önem arz etmektedir.

• Gözaltına alma ve sorgulama işlemlerinde tüm kayıtlar sıhhatli

bir şekilde tutulmalıdır.

• Şahıslarla ilgili işkence iddialarını önlemek için, gözaltında tutu-

lan şahıslarla ilgili olarak bu şahısların nezarete giriş ve çıkışların-

da durumları doktor raporu ile belgelenmeli, ayrıca bu şahısların

imkân varsa giriş ve çıkışta fotoğraf ve video filmleri çekilmelidir.

• İstenmeden de olsa şahıs mallarında meydana gelen zararlar, bel-

gelenmeli ve yasal olarak tazmin edilmelidir.

• İhlal iddialarının 1-2 sene sonra gündeme getirileceği düşünüle-

rek, belgelerin düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazası sağ-

lanmalıdır.

• Bir olay meydana geldiğinde mutlaka mahalli adli mercilere der-

hal haber verilmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere, her ne kadar, doktrindeki görüşler

“Ölüm Cezası” nın cezalar sisteminde bulunması gerektiğine işaret et-

30

A.H. Robertson – J.G. Merrılls, .,Human Rıghts İn the World, Third Edition, Manc-

hester Unıversity Press,New York 1992, p.304.