Previous Page  30 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 405 Next Page
Page Background

29

TBB Dergisi 2017 (131)

İlhan AKBULUT

Aliefendioğlu Yılmaz, “Anayasa Mahkemesi’nin İnsan Hakları Konusundaki Genel

Tavrı”

Mülkiyeliler Birliği Dergisi,

Mayıs 1993.

And Metin, “XVI. Yüzyılda Osmanlılarda Cezalar”,

Hayat Tarih Mecmuası

, Yıl:5,Sayı:3,

1 Nisan 1963.

Arıkan Mazhar, “Suç Mefhumu Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi ve Müteselsil

Suçlar”,

Adalet Dergisi,

Sayı: 3-4, Ankara 1963.

Artuk Emin, “Ölüm Cezası”, Jale Akipek’e Armağan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi Yayını, Konya 1991.

Bardakoğlu Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Ceza Maddesi”, Cilt:7,

İstanbul 1993.

Bentham Jeremy, The Principles of Morals and Legislation, Newyork 1948.

Carrara Francesco, Programma del Corso di Diritte Criminale, VII, Firenze 1923.

Centel Nur, “Cezanın Tayini” Ceza Hukuku Reformu (Sempozyum 20-23.10.1999)

Umut Vakfı Yayını, Yayın No:5, İstanbul 2001.

Çalık Ethem, Suç ve Cezaların Şahsileştirilmesi ve Cemiyet Tipi Münasebeti Üzerine

Bir İnceleme, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 2832, İstanbul 1996.

Demirel Hakkı, “Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi”,

Türkiye Noterler Birliği Hukuk

Dergisi

, Sayı: 21, Ankara 1979.

Derkut Şakir, “Ölüm Cezası”, Cumhuriyet Gazetesi, 7.8.1980.

Dönmezler Sulhi, “Suçla Mücadele”,

Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi

, Yıl:2, Sayı:16, Şubat

1997.

Dönmezler Sulhi - Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C. II,

10. Bası, İstanbul 1994.

Erem Faruk, Mahpusların Tabi Tutulacağı Asgari İnsani Muamele Hakkında Birleş-

miş Milletler Teşkilatınca Tespit Olunan Esaslar, Ankara 1954.

Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, C. I, İstanbul 1966.

Günay Erhan, Uygulamada Suçların Tespiti ve Cezaların Tayini, Ankara 1995.

Gözübüyük Abdullah Pulat, “Ölüm Cezası Üzerine”,

Adalet Dergisi

, Yıl:73, Mayıs-Ha-

ziran, Sayı:3, Ankara 1982.

Hafızoğulları Zeki, “Cezanın Tayin Edilmesi”, Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989.

Hafızoğulları Zeki, Ceza Normu, 2.Baskı, Ankara 1996.

Kazancı M., ” The Human Right Commission of the Turkish Grand National As-

sembly and the Human Rights in Turkey,“Turkish Yearbook of Human Rights,

Vol.14,1992.

Keskin O. Kadri, “İdam Cezası ve Takdiri Tahfif”,

Adalet Dergisi

, Yıl:73, Mart-Nisan,

Sayı:2, Ankara 1982.

Levy-Bruhl Henri, Suç Sosyolojisine Giriş, Çev. Ümit Meriç, İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul 1984.

Önder Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992.

Özek Çetin, TCK’ nın Elli Yılında Devlete Karşı Suçlar, İstanbul 1976.

Rıttler Theodor Von, Lehrbuch Des Österreıchıschen Strafrechts, Vıen 1962.