Previous Page  32 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 405 Next Page
Page Background

ÖTANAZİ HAKKINA DAİR

GENEL BİR DEĞERLENDİRME

A GENERAL EVALUATION ON EUTHANASIA

Murat GÜVEN*

Özet:

Bumakalenin konusu, geçmişten günümüze “ötanazi”nin

toplumlar arasında algılanış biçimi ve ülke uygulamaları konusunda

okuyucuya genel bir bilgi sunmaktır. Ayrıca yazıda ötanazi ile intihar

ayrımı da detaylı olarak incelenmiştir. Ötanazinin çeşitleri, sınırları

ve yasal çerçevesi temel olarak anlatılmış olup; ülkemiz açısından

ötanazinin ne anlam ifade ettiği ve yaygın olarak bilinen yanlışlar da

yazıda sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Ötanazi, İntihar, Ölme Hakkı, Aktif – Pasif

Ötanazi

Abstract:

The matter of this article is to introduce some infor-

mation about the perception of euthanasia between societies and

different implementations of countries, from the past until today.

Besides, the difference between euthanasia and suicide is particu-

larly analyzed. Kinds of euthanasia, its borders and its legal limita-

tions have been basically explained; the perception of euthanasia

in our country and the false euthanasia facts have been presented.

Keywords:

Euthanasia, Suicide, Right to Die, Active and Passi-

ve Euthanasia

Günümüzde insanoğlunun başlangıcı ile ilgili, başka bir deyişle

insan açısından canlılık faaliyetlerinin ortaya çıkışı konusunda elimiz-

de tam olarak bilinen bir tarih bulunmasa da, insanın dünya üzerin-

de var olduğu zaman itibariyle bir yaşamsal döngüden bahsetmek

mümkündür. Bu döngü ilk andan itibaren temel olarak doğmak-ya-

şamak-ölmek olarak sırasıyla işlevini sürdürmektedir. Doğal devini-

min yalnızca insan açısından değil tüm canlılar açısından bir anlam

ifade ettiğini sabit kabul edecek olursak, bir konu da değerlendirme

yaparken değişkenlerin elimizden geldiğince çoğunu analiz çerçeve-

sinde ele almak durumundayız. O nedenledir ki meseleye en başından

itibaren yaklaşmak, konu açısından son derece önemlidir.

*

Anayasa Mahkemesi Raportör Y.