Previous Page  10 / 417 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 417 Next Page
Page Background

hakemli

makaleler / refered articles

*

Bu makale, yazar tarafından Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Ens-

titüsü Kamu Hukuku Doktora programı çerçevesinde hazırlanmakta olan dokto-

ra tezinden türetilerek yazılmıştır. Makale doktora tezinde yer alan tespitleri ve

varılan kanıları içermektedir.

**

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Dokto-

ra Öğrencisi, e-mail:

abdul_kadirtr@yahoo.fr.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURUDA

KABUL EDİLEBİLİRLİĞE DAİR BİR USUL SORUNU

OLARAK BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMESİ

KURALI VE KANUNLA KURULAN TAZMİNAT

KOMİSYONLARI*

THE RULE OF EXHAUSTION OF REMEDIES AS A PROCEDURAL

PROBLEM RELATED TO THE ADMISSIBILITY IN THE

INDIVIDUAL APPLICATION TO THE CONSTITUTIONAL COURT

AND COMPENSATION COMMISSIONS SET UP UNDER LAW

Abdulkadir KARAARSLAN*

Özet:

İç hukuk yollarının tüketilmesi kuralının uluslararası huku-

kun temel ilkelerinden olduğu kabul edilmektedir. Bu kural uyarın-

ca temel haklarının ihlal edildiğini iddia eden bireylerin uluslararası

başvuru yollarını tüketmeden yerel başvuru yollarını tüketmesi ge-

rekmektedir. Bu kural usule ilişkin bir kabul edilebilirlik kriteri olarak

AYM tarafından da bireysel başvuruda uygulanmaktadır. Dolayısıyla

bireylerin AYM’ye başvurmadan önce idari ve yargısal başvuru yol-

larını tüketmeleri gerekmektedir. Bu kuralın istisnaları bulunmak-

tadır. AYM’ye veya uluslararası bir mahkemeye başvurulduğu anda

mevcut olmayan ancak yerel makamlarca sonradan kurulan başvuru

yollarının da bazı durumlarda tüketilmesi gerekmektedir. Türkiye

uygulamasında yasayla kurulan tazminat komisyonları bu kapsamda

değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler:

Başvuru Yollarının Tüketilmesi, Tazminat

Komisyonları, Bireysel Başvuru

Abstract:

The international rule of exhaustion of domestic

remedies is considered as one of the basic rules in international

law. A person alleging the breach of his/her individual rights sho-

uld make use of domestic remedies before lodging an application

to an international committee (court or another tribunal). This rule,

being a procedural admissibility criteria, is also applied by the Tur-

kish Constitutional Court during the examination of the individual

application to the court. Thus, anyone who asserts that any of his/