Previous Page  6 / 417 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 417 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

9 Abdulkadir KARAARSLAN

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirliğe Dair Bir Usul

Sorunu Olarak Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kuralı ve Kanunla Kurulan Tazminat

Komisyonları /

The Rule of Exhaustion of Remedies as a Procedural Problem

Related to the Admissibility in the Individual Application to the Constitutional

Court and Compensation Commissions Set Up under Law

55 Ahu KARAKURT EREN

Türk Ceza Kanunu’nda Gürültüye Neden Olma Suçu /

Crime of Causing Noise in

Turkish Penal Code

121 Ahmet BOZDAĞ

Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Yardım Alma Hakkı /

Right to

Legal Aid of Crime Victim in Criminal Procedure Law

147 Dr. Alihan AYDIN

Hakkında Ödemeden Men Kararı Verilen Çek İcra Takibine Konu Edilebilir Mi?

–Yargıtay 12. HD’nin İçtihadının Eleştirisi–

May a Check, on Which a Decision of

Preclusion from the Payment Has Been Ren-Dered, Be Subject to an Enforcement

Proceeding? –Commentary on the Jurisprudence of the 12

Th

Civil Division of the

Court of Appeals–

165 Metin İKİZLER

Eşlerin Çocuk Sahibi Olma Konusunda Uyuşmazlığa Düşmesi /

Disagreement

Between Spouses About Having Children

183 Ayşe Seda GÜLSEVEN

Türk Aile Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Rolleri /

Gender Roles in Turkish Family

Law

231 Ahmet Fatih ÖZKAN

Türkiye’de Rekabet Mahkemelerinin Kurulması Çok Mu Uzak Bir İhtimal? /

Is the

Establishment of Competition Tribunals in Turkey a Remote Possibility?

287 Erdi ŞAFAK

Uluslararası Antlaşmaların Yargısal Denetimi Bağlamında KKTC Anayasa

Mahkemesinin Vermiş Olduğu Kararın Türkiye Açısından Önemi /

The Importance

of the TRNC Constitutional Court Judgement from Turkey’s Perspective in Relation

to the Judicial Review of International Agreements