Previous Page  9 / 417 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 417 Next Page
Page Background

8

Başkan’dan

Yargıya güven, tarihin en düşük seviyesine inmiştir. Bu durum;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını tehdit edecek derecede teh-

likeli bir hal almıştır.

Layık olanın layık olduğu göreve gelmesi demek olan “liyakat il-

kesi”, “iktidardaki kişilere sadakat” tercihiyle yer değiştirmiştir.

Bizi, 15 Temmuz’da iç savaşın eşiğine getiren de budur.

Bugün, Gülenci olduğu söylenerek tasfiye edilenlerin devlet meka-

nizmasında boşalttığı yerlere, başka tarikat ve cemaatlerin yerleştiril-

mesinin arkasında da bu keyfilik vardır.

Yargının bağımlı ve taraflı yapısı ile savunma hakkının uluslara-

rası ölçülerle izah edilemeyecek şekilde kısıtlanması en çok, Türkiye’yi

yıkmak veya bölmek isteyen terör örgütleriyle, onları maşa olarak kul-

lanan uluslararası güç odaklarının işine gelmektedir. Çünkü suçluyla

suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayırt edecek yargısal mekaniz-

ma darmadağın durumdadır. Suçlular, masumların haklı feryatlarıyla

aklanmaktadır.

Türkiye, üretime yönelik, iç ve dış yatırım yapılamaz bir ülke ko-

numuna getirilmiştir. Çünkü yargısı güven vermemektedir. Dolayısıy-

la artan işsizliğin, fukaralığın da sebebi yargıdaki bu keyfiliktir.

Bu mesele, temsilcisi olduğumuz 105 bin avukatın en önemli me-

selesi olmanın ötesinde, tüm milletimizin temel meselesidir.

Terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, yabancı devletlerden

iadesini talep ettiğimiz kişilerin iadesi, ancak tarafsız ve bağımsız bir

yargıya sahip olursak sağlanabilir. Dış politikada itibarımız, ancak

kendi vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini sağlarsak artabilir. Ülke-

mize zarar veren terör örgütlerinin uluslararası meşruiyet kazanması

ancak ülkemizde hukuku üstün kılarsak önlenebilir.

Yeni Adli Yılın başlangıcında avukat, hakim, savcı, tüm meslek-

taşlarımıza ve adalet personeline keyfilikle hep birlikte mücadele ede-

ceğimiz ve Türk Milleti adına başarı kazanacağımız bir dönem diliyo-

rum.

Saygılarımla.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı