Previous Page  6 / 685 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 685 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

11 A. Ersoy KONTACI

Parlamenter Sistemden Kopuş ve Sonrası: Karşılaştırmalı Gözlemler ve Bazı

Değerlendirmeler /

Departure from Parliamentary System and Beyond: Some

Reflections from a Comparative Perspective

61 Bahar KONUK SOMMER

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Temelinde Psikososyal Engelli

Bireylerin Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı /

The Right to Liberty and Security of the

People with Psychosocial Disabilities on the Basis of European Convention on

Human Rights and Constitution

81 Ahmet TAŞIR

Sayıştay’ın Anayasal Konumu Üzerinde Tartışmalar /

Discussions on the

Constitutional Status of Court of Accounts

97 Civan BAŞAR

Devletin Kitlesel Gözetleme Araçlarının Özgürlükler ve Hukuk Güvenliği

Üzerindeki Etkileri ile Bunların Yasal Dayanakları Üzerine Bir İnceleme /

Analysis

on Legal Grounds of State’s Mass Monitoring Instruments and Their Impacts on

Fundamental Freedoms and Legal Security

133 Meryem GÜNAY

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık /

Effective Remorse in Production and Trade of Drugs and Stimulants

163 Dilşad Çiğdem SEVER

Terörle Bağlantılı Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu /

The Liability of the

Administration for the Damages Arising from Terrorism

211 Hakan PEKCANITEZ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Erozyon Süreci

261 Ali YEŞİLIRMAK

MTK ve HMK’na Göre Tahkim Dosyası ve Hakem Kararının Saklanması

/

Repositing Arbitration File and Arbitral Award in Accordance with the

International Arbitration Law and the Code of Civil Procedure

269 Remzi DEMİR

Üreme Hakkına İlişkin Tıbbi Müdahalelerde Rıza /

Consent In Medical

Interventions Related to Reproductive Right