Previous Page  685 / 685
Information
Show Menu
Previous Page 685 / 685
Page Background

684

Türk Spor Hukuku’nda Fair Play

Gürpınar Bahri/Kurşun Sinem, “Basketbolcuların ve Futbolcuların Sportmenlik Yö-

nelimleri”,

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

, C.III, S.1, 2013, s. 171-176, http://mjh.

akdeniz.edu.tr

, Erişim Tarihi: 26.04.2017.

İmamoğlu Selma Hülya, Sponsorluk Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

İmamoğlu S. Hülya, “Sponsorluk, Spor Sponsorluğu, Sponsorluğun Hukuki Boyutu”,

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu “Av. Atilâ Elmas” Armağanı, Ed: Tacar

Çağlar/Hediye Gökçe Baykal/Boğaçhan Çağatay/Alev Aybers, Koza Matbaacı-

lık, Ankara 2012, s. 505- 570, (Sponsorluk).

Mavi Sevde/Tuncel Semiha Dolaşır, “Sporcuların ‘Sporda Hoşgörü’ Kavramına İliş-

kin Algıları”,

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

, C.X, S.4, 2012, s.

125-129.

Pehlivan Zekai, “Fair-Play Kavramının Geliştirilmesinde Okul Sporunun Yeri ve

Önemi”,

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

,

C.II

, S.2, 2004, s. 49-53.

Şahin Ahmet, “Sporda Fair Play Kavramı: Fair Play’in Önemi”,

Uluslararası Multidi-

sipliner Akademik Araştırmalar Dergisi

, C.3, S.1, 2016, s. 25-30,

http://www.joimar.

com, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

Şenol Talay, “Spor Hukuku ve Spor Etiği Işığında Fair Play”, Ankara Barosu Spor

Hukuku Kurulu Av. İsmail İnan Armağanı, Ed: Tacar Çağlar, Salmat Matbaası,

Ankara 2013, s. 707-715.

Tel Mikail, “Türk Toplum Yaşantısında Fair Play”,

International Journal of Science Cul-

ture and Sport

, Özel Sayı 1, 2014, s. 694-704.

Vieweg Klaus, “Spor Hukukunun Büyüsü”,

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

,

C.1, S.1, 2010, s. 1-57.

Yıldıran İbrahim, “Fair Play: Kapsamı, Türkiye’deki Görünümü ve Geliştirme Pers-

pektifleri”,

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD)

,

C.IX,

S.4,

(2004), s. 3-16.