Previous Page  8 / 685 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 685 Next Page
Page Background

başkan’dan

Değerli Meslektaşlarım;

Cumhuriyet; Türk Milleti’ni, çağdaş milletler ailesinin eşit bir ferdi

yapmayı amaçlayan bir büyük devrimin omurgasıdır. Bu devrimin

belkemiği de, hukukta devrimdir.

Cumhuriyet’in ilanını takiben; Türk Medeni Kanunu ile kadın

ve erkek kanun önünde eşit kılınmıştır. Türk Ceza Kanunu sayesin-

de mahkemelerimiz, o günün en ileri ve insancıl maddi hukukunu

uygulayabilir olmuştur. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile eski

düzenin keyfî, kişiye göre şekil alan, insana devlet karşısında hiçbir

hak tanımayan yozlaşmış kadı mahkemelerinden kurtulunmuştur.

Adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğü, Cumhuriyet devrimi

sayesinde kazanılmıştır.

Cumhuriyet devriminin temel taşı ise laiklik ilkesidir. Çünkü

laiklik, hukukun, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için

insan tarafından yazılması demektir. Böyle olduğu için, laikliğin so-

nucu, din işlerinin devlet işlerinden ayrılmasıdır. Esasen, laik Türkiye

Cumhuriyeti, Türk Milleti’nin İslamiyet’e en büyük hediyesidir.

-- Sadece laik bir hukuk düzeni sayesinde, kutsal dini duyguların

günlük siyasi emellere, siyasi ya da maddi güç elde etme hırsları-

na alet edilmesi önlenebilir.

-- Sadece laik hukuk düzeni, insanların en temiz hislerinin

sömürülmesine engel olabilir.

-- Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi anlamına gelen de-

mokrasi, sadece laik bir hukuk düzenine sahip olunması halinde

kurulabilir.

-- Ayrımcılığa yer vermeyen; kanun önünde eşitliği bir lütuf olarak

değil, bir temel hak olarak benimseyen; insanı ve insanın düşünce