Previous Page  10 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 705 Next Page
Page Background

hakemli

makaleler / refered articles

*

Arş. Gör., Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi

Anabilim Dalı,

ozde.dereboylular@neu.edu.tr

.

KUZEY KIBRIS’TAKİ İCRA UYGULAMALARININ

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HAK ARAMA

ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF NORTH CYPRUS EXECUTIVE PRACTICES

IN THE LIGHT OF RULE OF LAW

AND RIGHT TO AN EFFECTIVE REMEDY

Özde DEREBOYLULAR

*

Özet:

Temel hak ve özgürlükler, hukukun tüm alanlarında

önemli olmasına rağmen bazı alanlarda özel öneme sahiptir. İcra

hukuku, devletin temel hak ve özgürlüklere doğrudan temas ettiği

bir alan olduğundan, temel hak ve özgürlükler hukukun bu alanında

da özenle ve dikkatle gözetilmelidir. Çalışmada, öncelikle icra hu-

kukunda temel hak ve özgürlüklerin önemi açıklanmaya çalışılmış,

ardından ise hukuk devletinin en önemli gerekliliklerinden olan hak

arama özgürlüğü, Kuzey Kıbrıs icra hukuku ışığında ele alınmıştır. Bu

yapılırken de mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlara

eleştirisel bir bakış açısıyla yaklaşılıp, çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

KKTC, İcra Hukuku, Hukukun Üstünlüğü,

Hak Arama Özgürlüğü

Abstract:

Fundamental rights and freedoms should be pro-

tected in all areas of law. Enforcement law is a field in which the

state directly contacts fundamental rights and freedoms. Therefore,

fundamental rights and freedoms should be carefully observed in

this field of law. In this study, firstly, the importance of fundamental

rights and freedoms in executive law is tried to be explained, and

then the freedom of right seeking, which is one of the most impor-

tant requirements of the legal state, was discussed in the light of

executive law. While examining this, particularly for the elimination

of some problems in the context of the right to an effective remedy,

our suggestions and critics on the topic are set forth.

Keywords:

TRNC, Executive Law, Rule of Law, Right to an Ef-

fective Remedy