Previous Page  13 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 705 Next Page
Page Background

12

Kuzey Kıbrıs’taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Özgürlüğü ...

uygulanmakta olan mevzuatın kayda değer bir kısmı İngiliz sömürge-

si döneminden kalmıştır. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs’ta İngiltere’dekine

benzer bir hukuk sisteminin uygulandığını söylemek yerindedir.

5

Bu

sebeple, Türk icra hukukunun yapısı ile Kuzey Kıbrıs icra hukuku ara-

sında birtakım ciddi farklar mevcuttur.

Kuzey Kıbrıs’ta icra hukuku alanında iki önemli belge bulunmak-

tadır. Birincisi İngiliz sömürge döneminden miras kalan Hukuk Mu-

hakemeleri Usulü Tüzüğü (HMUT), ikincisi ise yine İngiliz dönemin-

den kalma Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası’dır (HMUY).

Ülkemizde bir “İcra ve İflas Kanunu” bulunmamaktadır. Dolayısıyla

bugün, icra alanında aktif olarak kullanılan mevzuat bunlardır. Önce-

likle belirtilmesi gereken hususlardan biri Türk icra hukukundan fark-

lı olarak, Kuzey Kıbrıs icra hukukunun ilamlı ve ilamsız icra şeklinde

bir ayrıma tabi tutulmamış olduğudur. Kuzey Kıbrıs’taki tek icra yön-

temi “

ilamlı icra

”dır. İlamlı icrada, hakkı yerine getirilmeyen veya ih-

lal edilen kişi, mahkemeye müracaat ederek söz konusu ihlalin önüne

geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder.

6

Mahkeme ka-

rarı olmadan icra takibi başlatmak mümkün değildir. Bir başka anla-

tımla, icradan önce mahkeme kararı ön koşul olarak belirlenmiştir. Bu

düzenleme çağdaş bir düzenlemedir. Devletin üç temel erkinden biri

olan yargının, icra hukuku gibi temel haklara fiilen ve esasen temas

eden

7

bir alanda tarafsız ve eşitliği sağlamakla yükümlü mahkeme ve

yargıçların

8

daha ilk etaptan devreye sokulması, hem borçlu hem ala-

caklı hem de daha genel olarak değerlendirmek gerekirse tüm toplum

için adeta bir koruma ve güvence mekanizması oluşturmaktadır.

HMUY uyarınca yedi adet icra yöntemi vardır: 1. Taşınır malın

zapt edilip satılması

9

; 2. Taşınmaz malın satılması veya hüküm ile yü-

kümlü kılınması; 3. Taşınmaz mala ihtiyati haciz veya geçici olarak el

konulması; 4. Üçüncü kişilerin ellerindeki mallara el konulması; 5. Hü-

kümlü borçlunun hapse gönderilmesi; 6. Taşınmaz malların zilyetliği-

5

Can Azer, “KKTC İdari Yargısında İstinafa Genel Bir Bakış”,

TBBD,

2017(128),

169-186, s. 170.

6

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 49; Baki Kuru, İcra ve İflas

Hukuku Kitabı, İstanbul 2016, s. 39

7

Özekes, s. 22.

8

Muharrem Özen, “Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme, Uygulamalar ve

Bağımsızlığı Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri”,

ABD

, 2010(1), 31-65, s. 31.

9

Kuzey Kıbrıs hukuk sisteminde kullanılan “zapt etmek” terimi, Türk hukukunda-

ki “haczetmek” terimine eşdeğer olarak kullanılmaktadır.