Previous Page  15 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 705 Next Page
Page Background

14

Kuzey Kıbrıs’taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Özgürlüğü ...

Kuzey Kıbrıs hukukundaki icra sistemini ve sorunlarını etraflıca

açıklamak bu çalışmanın esas konusu olmadığından, burada verilen

genel bilgilerin anlaşılırlık bakımından yeterli olduğu düşüncesinde-

yiz. İcra hukukunda, mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan prob-

lemlerin tümünü bir makale boyutunda değerlendirmek mümkün de-

ğilse de, bu sorunlardan bir kısmı aşağıda hak arama özgürlüğü ve

hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında incelenecektir

II. İCRA HUKUKUNDA TEMEL HAKLARIN ÖNEMİ

A. Genel Olarak

KKTC Anayasası’nın “

Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler

” baş-

lıklı ikinci kısmındaki 10. maddesinin 1’inci fıkrasında “

Herkes, kişi-

liğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlük-

lere sahiptir”

denilmektedir

.

Ayrıca temel hak ve özgürlüklerin keyfi

şekilde sınırlanması mümkün değildir (KKTC AY m. 11). Temel hak

ve özgürlükler, hukukun tüm alanlarında dikkate alınmalı ve özenle

korunmalıdır.

İcra hukuku, devletin zor kullanma yetkisinin bulunduğu bir

alandır. Bu alan, kişilerin malvarlığı ve kişilik haklarıyla doğrudan

ilgilenmekte ve söz konusu bu hakları etkilemektedir. Bu bakımdan,

icra hukukunun temel haklarla ilişkisi özel öneme sahiptir.

13

Hukukun

bu alanında, temel hakların gerek yasalarda gerekse uygulamada göz

ardı edilmesi kabul edilemez. Anayasanın temel hak ve özgürlükleri

güvence altına aldığı hükümleri, hiç şüphesiz icra hukuku açısından

da geçerlidir.

İcra hukukunda temel hakların gözetilmesi, sadece icra hukukun-

daki hukuk kurallarıyla sınırlı şekilde anlaşılmamalı, aynı zamanda

bu hak ve özgürlüklerin uygulanmasında ve yorumlanmasında da

önemle gözetilmelidir.

14

Hukukun her alanında olduğu gibi, temel hak

ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi sadece yasal düzenlemelerle

kalmamalı, aynı zamanda uygulamada icra ve yargı organları tarafın-

dan da her zaman dikkate alınmalıdır. İşte bu çerçevede icra hukukun-

da, temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesi hem insan haklarına saygı-

13

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 56.

14

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 56-57; Özekes, s. 21.