Previous Page  19 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 705 Next Page
Page Background

18

Kuzey Kıbrıs’taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Özgürlüğü ...

olan mevzuat, bu Anayasa kurallarına aykırı olmadığı ölçüde yürürlükte ka-

lır

” denilmek suretiyle mevcut durummuhafaza edilmiştir. Böylelikle,

AİHS’in insan hak ve özgürlüklerine ilişkin kuralları, Güney Kıbrıs’ta

olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de iç hukukunun bir

parçasıdır.

24

Nitekim KKTC Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi de önü-

ne gelen pek çok davada bu durumu açıkça vurgulamıştır.

25

Ne var ki KKTC, bağımsız bir devlet olarak tanınmadığı için Av-

rupa Konseyi’ne üye olamadığı gibi, AİHS’e de taraf değildir. Avru-

pa Konseyi organları Konsey’e üye ve Sözleşmeye taraf olarak Gü-

ney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) tanımlamaktadır. Bu nedenle,

KKTC’de yaşamakta olan bireyler, iç hukuk yollarını tükettikten son-

ra, Sözleşme’nin ihlalinden dolayı yapabilecekleri başvuruları, KKTC

aleyhine değil; şikayet konularına ve muhatabına göre, Türkiye veya

GKRY aleyhine dosyalamak durumundadır.

26

D. Menfaat Dengesi Bağlamında

İcra hukuku, alacaklının hak arama özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi

temel haklarıyla, borçlunun insan onuru, kişilik ve malvarlığı değerle-

rinin çatıştığı bir alandır.

27

İcra hukukunda alacaklının menfaatine ön-

celik verilip korunduğu doğrudur. Hakkı ihlal edilen alacaklı, devletin

icra organları vasıtasıyla hakkını yeniden tesis etmeye çalışır. Ancak

bunu sağlanmaya çalışırken, borçlunun menfaatleri de tamamen göz

ardı edilemez.

28

Alacaklının menfaatleri devlet gücüyle korunurken,

borçlunun insan onuru ve temel hakları tamamen unutulmamalıdır.

Bir yandan alacaklıya, hakkını elde etmesi için gerekli imkân ve

hukuki yollar açık tutulup icra hukukunun özellikleri ve zorlayıcı

imkânları kullanılırken; diğer yandan temel haklara aykırı davranıl-

mamalı, borçlu tamamen korunmasız bırakılıp, alacaklının insafına

terk edilmemelidir, ancak kötü niyetli borçluya da zemin hazırlanma-

24

Zaim Necatigil, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve AİHM Kıskacında Türkiye, Lefkoşa 2006,

s. 1-23.

25

KKTC Yargıtay Ceza, 23. 02. 2001, D. 1-2-3/2001, Dava No:2/2001; KKTC Yargıtay

Ceza, 19. 6. 2013, D. 44/2012, Dava No: 4/2013; KKTC AYM, 5. 8. 2016, D. 4/2016,

Dava No: 11/2016.

26

Necatigil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anayasa ve Yönetim, s. 42.

27

Özekes, s. 36; Çiftçi, s. 316.

28

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 52.