Previous Page  21 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 705 Next Page
Page Background

20

Kuzey Kıbrıs’taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Özgürlüğü ...

Söz konusu eşyalar, 86/2007 sayılı yasa ile tadil edilmiş olan Fasıl 6

HMUY’un 16. maddesinde gösterilmektedir.

36

Bu düzenleme çağdaş

bir düzenlemedir. Bu şekilde borçlunun, tamamen yoksulluğa sürük-

lenip topluma muhtaç hale gelmesinin engellenmesi amaçlanmış aynı

zamanda da alacaklı, tatmin edilip hakkı yerine getirildiğinde, borçlu-

nun içine düştüğü durumdan dolayı toplumdaki adalet duygusunun

zedelenmesi ve toplumsal barış ve düzenin bozulmasına sebep olacak

bir duruma yol açılması engellenmeye çalışılmıştır.

37

Kanun koyucu,

bu yönde hassas bir denge gözetmiştir. Bir hukuk sisteminin ve o sis-

tem içindeki hukukçuların başarısı bu dengeyi kurmakta kendini gös-

terecektir.

Burada işaret etmek istediğimiz bir diğer nokta ise, temel hak ve

özgürlükleri korumak için hüküm koymanın yeterli olmadığıdır. Mah-

kemelere olan güvenin sağlanması ve hükümlerin icra edilebilmesi

için en önemli görev icra ve tebliğ memurlarına düşmektedir.

38

Uygu-

lamada ve yorumlamada bu haklar özenle dikkate alınmadığı sürece

kanun koyucunun amacına ulaşması mümkün olmayacaktır. Çünkü

uygulamada hak ihlallerinin sıradan hale gelmesinin önlenmesinde

icra organlarının yasaları iyi bilmesi, iyi eğitilmiş olması önemlidir.

Mevzuatımıza göre, bir mahkeme işleminin icrası ile görevlendirilen

kamu görevlisinin, ihmal, göz yumma veya görevini yerine getirme-

me gibi nedenler dolayısı ile icra fırsatının kaçırılması halinde zarar

gören kişinin mahkemeye şikayet hakkı doğar (Mahkemeler Yasası m.

70/1). Temel hak ve özgürlüklere saygı duyan uygulayıcılar olmadan

Anayasa’da ve yasalarda temel hakların güvence altına alınması ne ka-

dar iyi düzenlenirse düzenlensin gerçek değerine kavuşması mümkün

36

Düzenlemeye göre; (a) Borçlunun ve ailesinin şahsı ve mesleği için gerekli giyim

eşyasıyla borçlu ve ailesin gerekli olan yatak, yatak takımları ve bir dolap; (b) Borç-

lunun ve ailesinin yemek pişirmede kullandığı gerekli takımları, bir adet yemek

masası ve sandalyeleri, tabak, kaşık, bıçak ve buzdolabı; (c) Borçlunun mesleği,

sanatı ve zanaatı, sınai veya ticari işletmesi tarımsal veya hayvansal faaliyeti veya

meşguliyeti için mutlak surette gerekli olan (bir asgari ücreti aşmayan değerde)

makine, alet-edevat ve kap kacak; (d) Borçlu geçimini hayvancılıkla sağlıyorsa,

kendisinin ve ailesinin yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli olan hayvanları;

(e) İcradan bağışık tutulan hayvanlarının yararlanması için gerekli olan eşya; (f)

İcradan bağışık hayvanlarının beslenmesi için gerekli olan üç aylık yem icradan

muaf tutulmuştur.

37

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 200; Özekes, s. 39.

38

Aysun Beydola, Kuzey Kıbrıs Hukukunda Tebligat Yapılamaması ve Hukuki So-

nuçları, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkosa 2016, s. 107.