Previous Page  24 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 705 Next Page
Page Background

23

TBB Dergisi 2018 (134)

Özde DEREBOYLULAR

sosyal hukuk devleti

” ilkelerine karşılık gelmektedir.

44

Ayrıca bu ilkeye,

Anayasa’nın bu temel hükümleri yanında milletvekillerinin yemin et-

mesinde (KKTC AY m. 82) ve devletin başı olan Cumhurbaşkanının

yemin etmesinde (KKTC AY m. 100) de vurgu yapılmıştır. Bu durum

hukuk devletine verilen önemin göstergesidir.

Hukuk devleti

” ya da “

hukukun üstünlüğü

” ilkelerinin Anayasa’da

Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında gösterilmesi, eksiksiz ve ku-

sursuz bir düzenin kendiliğinden sağlanması için yeterli değildir.

45

Hukuk devletinin birtakım temel unsurları vardır ve hukuk devletinin

tam anlamıyla sağlanabilmesi için bu unsurların bir arada bulunması

gerekmektedir. Bu unsurları şu şekilde belirtmek mümkündür: Temel

hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yasaların Anayasaya

uygunluğunun sağlanması, yönetimde hukuka bağlılığın sağlanma-

sı, yargı kuruluşlarının bağımsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak

koşulların yerleştirilmesi ve devlet etkinliğinin belirliliği ilkesi.

46

Bu

unsurlardan hareketle, hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesi

için, hukuki güven ortamının sağlanması, devletin işlemlerinde hu-

kuka bağlı kalınması ve bağımsız yargı organlarının denetimine tabi

olunması, insan haklarına saygılı ve hukukun üstün değerlerine bağlı

kalınması gereklidir.

B- Hak Arama Özgürlüğü

Hak

” sözcüğü hem hukuk dilinde hem de günlük hayatta sıkça

kullanılan sözcüklerden biridir. Hakkın pek çok tanımı olmakla bir-

likte özel hukukta kabul gören tanımlardan bir tanesi de, “

hak, hukuk

düzenince korunan bir menfaattir

” biçimindedir.

47

İcra hukuku da esasen

bozulan menfaat dengesinin yeniden tesisini sağlamaya çalışır. Ne var

ki hak, yasalarca kabul edilse dahi hayata geçirilmedikçe, soyut bir

kavram olmaktan öteye geçemez.

48

Hakkın yasalarca güvence altına

alınmış olması, onun gerçekleşebilmesi için tek başına yeterli değildir.

Önemli olan, hakla ilgili yasaların uygulanıp hayata geçirilebilmesidir.

Hak arama özgürlüğü, temel hak ve hürriyetlerin birinin ihlali halinde

44

Sağlam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, s. 21.

45

Sağlam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, s. 45.

46

Sağlam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, s. 45 vd.

47

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 53.

48

Şanlı Aslangül, “Hak Arama Özgürlüğü ve Savunma”,

TBBD,

1988(1), 20-28, s. 20.