Previous Page  6 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 705 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

9 Özde DEREBOYLULAR

Kuzey Kıbrıs’taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama

Özgürlüğü Işığında Değerlendirilmesi /

An Evaluation of North Cyprus Executive

Practices in The Light of Rule of Law and Right to an Effective Remedy

37 İpek Sevda SÖĞÜT

Yasal Belirsizlik: Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları /

Legal Uncertainty: Embryonic

Stem Cell Studies

71 Abdulbaki GİYİK

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu /

The Crime of Causing Pollution of Zoning

115 Mutlu KAĞITCIOĞLU

Kurgudan Gerçekliğe Uzanan Bir Tartışma Alanı: Susma Hakkının İdare Hukukunda

Yeri Var Mıdır? /

From Fiction to Reality Extending Discussion Area: Is There a

Place for The Right to Silence in Administrative Law?

153 Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü /

Legal Status of Municipal Companies

177 Tacettin ŞİMŞEK

İdari Yargılama Hukukunda Davalı Yanında Müdahilin Tek Başına Kanun Yollarına

Başvuruda Bulunma Hakkı /

Intervenor’s Right to Appeal Independently of The

Defendant in The Administrative Judicial Procedure Law

217 Ercan SARICAOĞLU

Vergi Affından Yararlanan Mükellef İçin Mütalaa Geri Alınabilir Mi? /

Can a Legal

Opinion Be Withdrawn for The Sake of Taxpayer Who Take Advantage of Tax

Amnesty?

257 Sezin AKTEPE ARTIK

İstinaf Kanun Yolunda Kamu Düzeni Kavramı /

The Concept of Public Order in

Appeal

293 Nur BOLAYIR

İstinafta Yeni Vakıa ve Delil İncelemesi /

Inspection of a New Fact and Evidence

At The Appeal Stage

313 Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL

İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Kararlar /

Verdicts to Be Given As

A Result of Appellate Process