Previous Page  690 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 690 / 705 Next Page
Page Background

689

TBB Dergisi 2018 (134)

Bengül KAVLAK

mesidir. SEVIC şirketi, Neuwied Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararına

karşı Koblenz Bölge Mahkemesi’nde (

Landgericht Koblenz

) dava açmış-

tır. Davaya konu olan olayda, Security Vision şirketinin tüm malvar-

lığını SEVIC şirketine devrederek, şirketin tasfiyesiz sona ermesiyle

sonuçlanacak bir birleşme söz konusudur.

SEVIC

kararına konu olan olayda şirketin oluşumuna ilişkin bir

sorun mevcut değilse de idaresine ilişkin bir sorun mevcuttur. Olayda

Sevic AG ile Security Vision Concept SA arasında gerçekleşen birleş-

me, grup içi bir birleşmedir. Sevic AG ana şirket, Security Vision Con-

cept SA ise bağlı şirkettir.

SEVIC şirketi, Security Vision şirketiyle devralma suretiyle birle-

şerek, tasfiyesiz sona ermeyi öngören sözleşmeyle birlikte UmwG uya-

rınca Almanya’da ticaret siciline tescil için başvuruda bulunmuştur.

Başvuru Neuwied Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından UmwG §1(1)

Nr.1 hükmünün yalnızca Almanya’da kurulu bulunan tüzel kişilerin

(ulusal) birleşmelerine uygulanabileceği, bu nedenle sınır aşan bir bir-

leşmeye uygulanamayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Koblenz Bölge Mahkemesi’ne göre sorun, Almanya’da kurulu bu-

lunan bir şirketle, bir başka üye devlette kurulu bulunan bir şirketin

birleşmesinin ticaret siciline tescilinin (sınır aşan şirket birleşmeleri),

ABİA m. 49 ve 54’e göre, UmwG §1(1)Nr.1 uyarınca reddedilip redde-

dilemeyeceği ile ilgilidir. Koblenz Bölge Mahkemesi söz konusu ABİA

hükümlerinin yorumuyla ilgili olarak uyuşmazlığın çözümü amacıyla

ön karar için ABAD’a başvurmaya karar vermiştir.

59

ABAD’a şu soru yöneltilmiştir: “Bir üye devlette kurulu bulunan

bir şirketin Alman sicilinde kayıtlı bulunan bir Alman şirketiyle bir-

leşmesinin UmwG paragraf 16 vd. uyarınca, aynı yasanın yalnızca

Almanya’da kurulu bulunan tüzel kişilerin birleşebileceğini öngören

§1(1)Nr.1 hükmüne göre reddedilmesi, ABİA m. 49 ve 54’ün yorumu-

na göre, şirketlerin yerleşme özgürlüğüne aykırılık oluşturur mu?”

Ulusal mahkeme tarafından ABAD’a yöneltilen soru şu şekilde

anlaşılmalıdır: Aynı üye devlette bulunan şirketler birleşebilirken,

benzer koşullar altında, bir üye devlette kurulu bulunan bir şirketin

59

Bkz. Case C-411/03 SEVIC Systems

[2005] ECR I-10805, p. 7-10.