Previous Page  691 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 691 / 705 Next Page
Page Background

690

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin ...

birleşme sonucu tasfiyesiz sona ererek tüm malvarlığını bir diğer üye

devlette kurulu bulunan bir şirkete devretmesinin ulusal ticaret sici-

line tescilinin reddinin ABİA m. 49 ve 54’e göre önlenmesi mümkün

müdür?

ABAD tarafından kendisine yöneltilen sorular değerlendirilmiş ve

şu sonuçlara varılmıştır; ABİA m. 49 ve 54’ün uygulanabilirliği değer-

lendirilecek olursa, davada Alman ve Hollanda hükümetleri ABİA m.

49 ve 54’ün olaydaki gibi bir sınır aşan birleşmede uygulanamayaca-

ğını iddia etmişlerdir. Öne sürülen görüşe göre, bu tür bir birleşme,

Antlaşmada düzenlenen “yerleşme” hakkı kapsamında değerlendiril-

memelidir. Alman ve Hollanda hükümetlerinin iddialarının aksine da-

vaya konu olan olaydaki birleşmelerde ABİA m. 49 ve 54 uygulanabi-

lir.

60

Mahkeme sınır aşan birleşme işlemini ABİA m. 49’da düzenlenen

ve üye devletlerin de uymakla yükümlü oldukları yerleşme özgürlü-

ğünün bir uygulaması olarak değerlendirmiştir. Kararda Antlaşmanın

55’inci maddesi anlamında şirketlerin yerleşme özgürlüğünün özellik-

le şirketin oluşumu ve idaresini de kapsadığı belirtilmiştir.

61

Adalet Divanı,

SEVIC

kararında, devrolunan şirketin bulunduğu

üye devlet veya devralan şirketin bulunduğu üye devlet ayrımı yap-

maksızın, sınır aşan şirket birleşmeleri bağlamında üye devletlerin

sağlamakla yükümlü oldukları yerleşme özgürlüğünü, birleşmede

ekonomik faaliyetler ve birleşmenin genel koşulları kapsamında de-

ğerlendirmektedir.

62

Diğer tüm şirket tür değiştirmelerinde olduğu gibi, sınır aşan şir-

ket birleşmeleri de, farklı üye devletlerde kurulu bulunan şirketlerin

işbirliği ve destek ihtiyaçlarına cevap verir. Yerel pazarın düzenli iş-

leyişi için de önem taşıyan, yerleşme özgürlüğünün uygulanması için

belirli yöntemler geliştirirler ve bu nedenle söz konusu ekonomik faa-

liyetler bakımından üye devletlerin m. 49’da yer alan yerleşme özgür-

lüğüne uymaları gerekmektedir

63

.

60

Case C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECR I-10805, p. 15-16.

61

Case C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECR I-10805, p. 17. Açıklama için bkz. Gert-

Jan Vossestein, “Companies’ Freedom of Establishment After Sevic”, European

Company Law, August 2006, V.3, Issue 4, s.178.

62

Vossestein, s.178.

63

Case C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECR I-10805, p. 19.