Previous Page  692 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 692 / 705 Next Page
Page Background

691

TBB Dergisi 2018 (134)

Bengül KAVLAK

Belirtilmelidir ki,

SEVIC

kararının verildiği dönemde, Alman hu-

kukunda yerel birleşmelerde olduğunun aksine, sınır aşan birleşmele-

rin ticaret siciline tesciline ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu

yöndeki talepler genellikle reddedilmekteydi.

64

Ulusal düzenlemeler

uyarınca, bu tür bir tür değiştirme yöntemine başvurma, şirketlerden

bir tanesinin Almanya’dan farklı bir üye devlette olduğu durumlar-

da mümkün değildi. Alman hukuku, birleşmenin yerel ve sınır aşan

karakterine göre AT Anlaşmasında öngörülen yerleşme özgürlüğünü

engelleyici şekilde, farklı uygulamalar geliştirmekteydi.

Uygulamadaki bu farklılıklar, yerleşme özgürlüğüne aykırı olup,

ABİA m. 49 ve 54’ün sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Böyle

bir sınırlamaya ancak antlaşmayla uyumlu meşru bir amaç izlenen ve

kamu yararına dayalı, zorunlu sebeplerle gerekçelendirilen hallerde

gidilebilir. Böyle bir durumda dahi sınırlama, amaca ulaşma için uy-

gun olmalı ve bu amaca ulaşmak için gerekli olanın ötesine geçmeme-

lidir.

65

Bazı koşullar altında, alacaklıların, azınlık pay sahiplerinin ve işçi-

lerin korunması, ticaret sicilinin aleniyet işlevinin korunması ile etkin

bir mali denetim ve ticari işlemlerin açıklığının sağlanması sebepleri,

yerleşme özgürlüğünün sınırlandırılması için gerekçe oluşturabilse de,

bu sınırlamanın yukarıda da ifade edildiği gibi ölçülü olması gerektiği

unutulmamalıdır. Dikkat etmek gerekir ki, devralma yoluyla gerçek-

leşen birleşmeler bakımından, devralan şirketin tabi olduğu hukukun

ilgili hükümlerine riayet edileceğinden, devralan şirketin bulunduğu

ülke yönünden bir menfaat ihlali söz konusu olmayacaktır.

Bir üye devletin tabiiyetinde bulunan bir şirketin, diğer bir üye

devlette kurulu bulunan bir şirketle birleşmesinin ticaret siciline tes-

cilinin genel olarak reddedilmesi, herhangi bir yarar olmasa dahi sı-

nır aşan şirket birleşmelerinin tümden reddi anlamına gelecektir ki

bu yönde bir kural, korunmak istenen yarara ulaşmanın amacını aşa-

caktır.

66

64

Case C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECR I-10805, p. 20.

65

Case C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECR I-10805, p. 23.

66

Case C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECR I-10805, p. 30.