Previous Page  696 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 696 / 705 Next Page
Page Background

695

TBB Dergisi 2018 (134)

Bengül KAVLAK

ten yeknesak bir Birlik hukuku kuralının bulunmadığından, ABİA m.

49’un bu maddede belirtilen temel özgürlükten yararlanmak isteyen

bir şirkete uygulanması yürürlükte bulunan Birlik hukukuna göre şir-

kete uygulanacak ulusal hukuk kurallarına göre çözülmesi gereken bir

ön sorundur. Bir şirketin 49’uncu madde anlamında yerleşme özgürlü-

ğüne ilişkin bir sınırlamayla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin sorun

şirket 54’üncü maddede belirtilen şartlara uygun şekilde kurulduysa

ortaya çıkabilir ki bu durumda şirketin gerçekten yerleşme özgürlüğü-

nün var olduğu kabul edilir”.

74

ABAD tarafından verilen, şirketin, hukukuna tabi olduğu üye

devletin şirketlerin tabiiyetlerinin belirlenmesinde kuruluş yeri veya

idare merkezi sistemlerini tercih etmelerinin bir sonucu olarak, idare

merkezi sistemini benimseyen devletlerin merkezlerini bir başka dev-

lete taşımalarına yönelik sınırlamalar getirmelerinin yerleşme özgür-

lüğüne aykırılık oluşturmayacağına ilişkin kararlar, üye devletlerde

bu hususa ilişkin olarak hukukların uyumlaştırılmadığı da dikkate

alındığında yadırganmamaktadır.

75

A. “Vale” Kararı

76

VALE Costruzioni Srl, 27 Eylül 2000 tarihinde kurulmuş, 16 Ka-

sım 2000 tarihinde Roma Ticaret Sicili’ne kaydolmuş, İtalyan huku-

kuna tabi bir limited şirkettir. 3 Şubat 2006’da VALE şirketi İtalya’da-

ki faaliyetlerine son vererek merkezini ve faaliyetlerini Macaristan’a

nakletmek amacıyla ticaret siciline terkin talebinde bulunmuştur. Bu

talep doğrultusunda Roma Ticaret Sicili yetkililerince 13 Şubat 2006

tarihinde şirket “merkezini Macaristan’a nakletmiştir” şerhi düşülerek

sicilden silinmiştir.

77

14 Kasım 2006’da VALE Costruzioni şirketi müdürü ile bir diğer

gerçek kişi, merkezini Macaristan’a nakletmek ve Macaristan’da faali-

yet göstermek üzere Macaristan Ticaret Sicili’ne başvurmak amacıyla

74

Case C-210/06

Cartesio

[2008] ECR I- 9641, p. 109.

75

Hayrettin Çağlar, “Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbes-

tisi ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın “Cartesio” Kararı”, Prof.Dr. Fırat

Öztan’a Armağan, I. Cilt, Ankara 2010, s. 636.

76

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000.

77

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000, p. 9.