Previous Page  697 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 697 / 705 Next Page
Page Background

696

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin ...

bir ana sözleşme kabul ederler. Ayrıca Macaristan hukukuna göre tes-

cil için gerekli olan kapsamda sermaye ödenir.

78

19 Ocak 2007’de tescil için başvurulur. Başvuruda temsilci, VALE

Costruzioni şirketinin VALE Épitési şirketinin hukuken selefi olduğu-

nu ifade etmiştir. Ancak tescil başvurusu reddedilmiştir. VALE Épitési

ret kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştur. Mahkemeye

göre İtalya’da kurulan ve tescil olunan bir şirket Macar kanunları ge-

reğince, merkezini Macaristan’a taşıyamaz ve burada tescil talebinde

bulunamaz. Ayrıca mahkemeye göre, yürürlükte bulunan Macar ka-

nunları uyarınca belirlenenler dışındakiler ticaret siciline tescil oluna-

maz, bunun sonucu olarak da Macar şirketi olmayan bir şirket ticaret

sicilinde selef olarak gösterilemez.

VALE Épitési şirketi bu kararın aleyhine Yüksek Mahkeme’ye iti-

razda bulunmuş, yapılan işlemin ABİA m. 49 ve ABİA m. 54’ü ihlal

ettiğini iddia etmiştir. Bu bakımdan, şirket, kararın şirketin tabi oldu-

ğu hukuk değişmeksizin şirket merkezinin uluslararası nakli ile diğer

yanda şirketin uluslararası dönüşümü (

international conversion

) arasın-

daki temel farkı yansıtamadığını belirtmiştir.

79

Mahkeme, ilk merciin verdiği kararı uygun bularak, bir başka

üye devletin hukukuna, olayda İtalyan hukukuna, tabi olan şirke-

tin merkezini nakletmesinin, Macar hukukuna göre şirketin yeniden

kurulmasını gerektirdiğine hükmetmiştir. VALE Épitési tarafından

talep edildiği üzere menşe şirket olarak İtalyan şirketine atıfta bulu-

nulması, Macar hukukuna göre şirketlerin tür değiştirmelerine iliş-

kin ulusal hukuk yalnızca yerel tür değiştirmelere uygulandığından,

tür değiştirme olarak kabul edilemez. Buna karşın, böyle bir huku-

ki düzenlemenin yerleşme özgürlüğüyle bağdaşabilirliğine ilişkin

şüpheler mevcut olmakla birlikte, mevcut dava

Cartesio

davasından,

şirketin tüzel kişiliğini sürdürürken şirkete uygulanacak hukuk de-

ğişmek suretiyle merkezinin bir başka üye devlete naklinin, diğer

bir deyişle sınır aşan tür değiştirmenin varlığı noktasında ayrılmak-

tadır.

80

78

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000, p. 10.

79

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000, p. 13-14.

80

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000, p. 15.