Previous Page  698 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 698 / 705 Next Page
Page Background

697

TBB Dergisi 2018 (134)

Bengül KAVLAK

Yukarıda belirtilen çerçevede Yüksek Mahkeme, aşağıda belirtilen

soruları ön karar usulüyle ABAD’a sormaya karar vermiştir.

- Bir üye devlette kurulan şirket, merkezini bir başka üye devlete ta-

şımak ister ve bu amaçla kurulduğu ülke ticaret sicilinden kaydını

terkin ettirir, merkezini nakletmek istediği devletin hukukuna uy-

gun olarak bir ana sözleşme akdedip bu devletin hukuk kuralları

uyarınca ticaret siciline tescilini talep ederse bu durumda kabul

eden devlet ABİA m. 49 ile 54 hükümlerini dikkate almakla yü-

kümlü müdür?

- Önceki soruya verilecek yanıt olumlu ise, ABİA m. 49 ile 54, kabul

eden devletin hukukunun, bir başka üye devlette bu ülkenin hu-

kukuna uygun bir şekilde kurulmuş olan bir şirketin merkezini

kabul eden devlete nakletmesi ve bu devletin hukukuna göre faa-

liyetlerini sürdürmesini yasaklamasını önleyecek şekilde yorum-

lanabilir mi?

Mahkeme, verdiği kararda,

Daily Mail

ve

Cartesio

kararlarına atıfta

bulunmuş, şirketlerin ulusal hukukun bir eseri olduğuna ve şirketlerin

kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen ulusal hukuk hükümleri sebebiy-

le var olduklarına değinmiştir.

81

Diğer yandan, eşitlik ilkesi uyarınca,

Mahkeme şirketler bakımından gerçekleştirilen yerel işlemler ile sınır

aşan işlemler arasında farklılaştırma yapılmaması gerektiğine dikkat

çekmiştir. Bunun sonucu olarak da, ulusal tür değiştirmeler bakımın-

dan mümkün olduğu müddetçe sınır aşan tür değiştirmeler bakımın-

dan da Macar Ticaret Sicili’ne VALE Costruzioni şirketinin tescilinin

reddedilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilmektedir.

82

Mahkemenin vardığı sonuca göre, ABİA m. 49 ve 54, bir üye dev-

letin kendi ulusal hukukuna göre kurulmuş olan bir şirketin tür değiş-

tirmesine izin verirken, genel anlamda, bir başka üye devlet hukukuna

göre kurulmuş olan bir şirketin tür değiştirerek kendi hukukuna tabi

olmasını yasaklamasına engel oluşturmaktadır. ABİA m. 49 ile ABİA

m. 54, sınır aşan tür değiştirme bağlamında, kabul eden devletin bu

gibi işlemlere uygulanacak ulusal hukuku incelemeye ve ulusal şir-

ketlerin tür değiştirmelerine ulusal kanun hükümlerini uygulamaya

81

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000, p. 27.

82

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000, p. 57.