Previous Page  701 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 701 / 705 Next Page
Page Background

700

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin ...

ABAD’ın

Cartesio

kararında yapmış olduğu değerlendirme daha

yenilikçi olmakla birlikte

VALE

kararında ortaya çıkan sonuç tartış-

masız bir biçimde ekonomik boyutludur. Belirtmek gerekir ki, yeniden

kurulma imkanlarını kısıtlamak yerleşme özgürlüğünün sınırlanması

sonucunu doğurmaktadır. Şirketler, tabi olmak istedikleri hukukun,

maddi hukuk ve uluslararası özel hukuk kurallarına uydukları takdir-

de, siyasi sebeplerin sınır aşan dönüşümlere ilişkin kapsamlı bir engel

meydana getirmesini önleyebilecektir. Bu konuya ilişkin olarak sis-

temsel sorunlar, şirketlerin tabi olduğu hukukun değişmesi ile birlikte

etkilenen alacaklılar ve diğer menfaat sahiplerinin korunmasına dair

hukuki bir çerçevenin mevcut olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu

durum çoğunlukla, şirketin ilk olarak kurulmuş olduğu devlete ilişkin

olarak ortaya çıkmakla birlikte, yerleşilmek istenilen devletin kamu

düzenine ne şekilde bir etkisinin olacağı açık değildir. Ancak bu, dev-

letin ulusal şirketler için tanımış olduğu imkanlardan yabancı şirketle-

ri mahrum bırakması için haklı bir gerekçe oluşturmamaktadır.

88

SONUÇ

ABAD’ın yerleşme özgürlüğüne ilişkin kararları genel olarak

AB’nin ikincil mevzuatına diğer bir deyişle tüzük ve direktiflerinde yer

alan düzenlemelere dayanmaktadır. Konuya ilişkin olarak öngörülen

ikincil mevzuatın amacı ABİA’da öngörülen temel özgürlükleri, konu-

muz bakımından özellikle yerleşme özgürlüğünü somutlaştırmak ve

daha etkin bir hale getirmektir. ABAD tarafından bu konuda verilen

kararlar da kurucu antlaşmalar ile kabul edilen temel özgürlüklerin

kapsamını somutlaştırmakta ve AB’nin ikincil mevzuatı ile bağlantı-

sını sağlamak suretiyle hukuki temelini ifade etmektedir. Bu konuya

ilişkin olarak öngörülen tüzük ve direktiflerde yer alan düzenlemeler,

ABAD’ın içtihatları ile uyum göstermelidir.

89

ABAD tarafından, yerleşme özgürlüğünün hangi koşullar altında

sınırlandırılabileceğine ilişkin kriterler öngörülmüştür. Makul olma

88

Borg – Barthet, Free at Last?, s.. 507-508.

89

Thomas Papadopoulos, “The Magnitude of EU Fundamental Freedoms: Appli-

cation of the Freedom of Establishment to the Cross-Border Mergers Directive”,

European Business Law Review,

2012, s. 527.