Previous Page  703 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 703 / 705 Next Page
Page Background

702

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin ...

ABAD tarafından verilen kararlardan anlaşılacağı üzere, her ne

kadar şirketler ulusal hukukların bir eseri olarak kabul edilse de, yer-

leşme özgürlüğüne ilişkin olarak giderek daha özgürlükçü bir tutum

benimsenmiştir. ABAD kararları ile birlikte üye devletlerin, şirketle-

rin hareketliliğini ve yerleşme özgürlüğünü sınırlayıcı uygulamalarda

bulunmamaları gerektiğine vurgu yapılmış, farklı tabiiyette bulunan

şirketler için kendi tabiiyetinde bulunan şirketlere uyguladıkları ku-

rallardan daha katı kurallar öngörmelerinin yerleşme özgürlüğünü

sınırlandırdığı ifade edilmiştir.

Kaynakça

Ansay Tuğrul “Yabancı Şirketlerin Serbest Yerleşimi ve Tanınması”, MHB, Yıl 23, 2003.

Aygül Musa, Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Tespiti,

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.

Baelz Kilian and Teresa Baldwin, “The End of the Real Seat Theory (Sitztheorie): the

European Court of Justice Decision in Ueberseering of 5 November 2002 and its

Impact on German and European Company Law”,

3 German Law Journal

(2002),

ss.1-5.

Bejan F., “Freedom of Establishment and Cross-Border Merging”,

Agora International

Journal of Juridical Sciences,1,

2012, ss. 1-7.

Borg-Barthet Justin, “European Private International Law of Companies After Carte-

sio”, International and Comparative Law Quarterly, V. 58, October 2009, ss. 1020-

1028.

Borg-Barthet Justin, “Free at Last? Choice of Corporate Law in the EU Following The

Judgment in Vale”, International and Comparative Law Quarterley, V. 62, April

2013, ss. 503-512.

Can Hacı, Avrupa Birliği’nin Kurucu Andlaşmaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.

Craig Paul and Gráinne De Burca, EU Law – Text, Cases and Materials, 5. Ed., Oxford

University Press, New York, 2011.

Çağlar Hayrettin, “Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbestisi ve

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın “Cartesio” Kararı”, Prof.Dr. Fırat Öztan’a

Armağan, I. Cilt, Ankara 2010, ss. 623-638.

Drury Robert R., “The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Respon-

ses to the “Delaware Syndrome”,

Cambridge Law Journal,

57(1), March 1998, ss.165-

194.

Göçmen İlke, “Yerleşim Serbestisi”, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest

Dolaşım ve Politikalar, Belgin Akçay ve Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik (Ed.), Seç-

kin Yayıncılık, Ankara, 2010.