Previous Page  6 / 497 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 497 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

17 Ali İbrahim AKKUTAY

İnsan Hakları Hukukunun Pozitivist Yönünü Oluşturan İlgili Uluslararası

Antlaşmaların Feminist Yaklaşıma Etkisi /

Effect of the Relevant Treaties As the

Positivist Aspect of the Human Rights Law on the Feminist Approach

43 Şafak PARLAK BÖRÜ

Kadının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’nin Konumu /

International Agreements Regarding Protection of Women and the Status of

Turkey

65 Fahri Gökçen TANER

6545 Sayılı Kanun Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçlarına Ne Getirdi? Ne

Getirebilirdi? /

What Did the Law No. 6545 Bring About the Crimes of Sexual

Assault and Sexual Harassment? What Could It Bring?

93 Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN

Kamu Hizmetine Girişte ve Yükselmede Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Yapılması ve

Avrupa’daki Örnekler /

Positive Discrimination Towards Women For Recruitment

and Promotion in Public Service, with Examples From Practice in Europe

125 Burcu ERDİNÇ

Kadın-Erkek Eşitliği ve Yerel Yönetimler /

Equality of Women&Men and Local

Administrations

151 Süheyla Suzan Gökalp ALICA

Kadın ve Çevre

Woman and Environment

173 Levent BÖRÜ

Kadına Karşı Şiddette Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler /

Some Considerations Regarding Mediation in Violence Against Woman

199 Fikriye Ceren SADİOĞLU

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası /

Consent of the Spouse in the Contract of Bailment in Accordance With Turkish

Code of Obligations No 6098

225 E. Tuncay Senyen KAPLAN

İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Ayrımcılığı /

Equality Principle and Gender

Discrimination in Labor Law