Previous Page  7 / 497 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 497 Next Page
Page Background

269 Kadir ARICI

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Annelerin Korunması /

Protection of Mothers

In Turkish Social Security Law

285 Sibel ATAN / Murat ATAN

Şiddetin Kadın İstihdamında Yarattığı Etkiler /

The Effects of Violence on the

Employment of Women

303 Saadet KÖSEOĞLU

Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği /

Male Attitude Scale of University Students Towards Women’s Work

313 Hakkı Mert DOĞU

Spor ve Spor Hukuku’nda Kadının Yeri /

Position of Woman in Sports and Sports

Law

325 Gül AKYILMAZ

Osmanlı Devleti’nde Kadınların Mülkiyet Hakları ve Karşılaştıkları Hukuki Sorunlar

/

The Property Rights of Women and the Legal Problems They Faced in the

Ottoman Empire

365 Berna YÜRÜT

Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadın Hareketi ve Hukuki Talepleri /

Ottoman Women’s

Movement and Legal Claims Post Tanzimat Era

397 Ayşe EDİZ / Şenol ALTAN

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Alan Araştırması /

A Field Study on

Violence Against Women in Turkey

411 Şengül ALTAN ARSLAN

Kadın Odaklı Politikaların Hükümet Programlarına Yansımaları Üzerine Bir Analiz

/

An Analysis on the Reflections of Female Focused Policies To Government

Programs

441 Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN / Elif YILMAZ FURTUNA

Feminist İktisat Teorisi Bağlamında Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme /

Gender

Budgeting in the Context of Feminist Economics Theory

473 Fatma Süzgün ŞAHİN

Feminist Hukuk Teorisinde Metodoloji /

Methodology in Feminist Law Theory