Türkiye Barolar Birliği Dergisi 135.Sayı

576 Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan ... İflas Hukuku El Kitabı, 2.Baskı, 2013 ; İflas ve Konkordato Hukuku, 1971,C: 4 ; İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016 Muşul T., Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalâalar, 2006, C: 2 ; İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, 2013 ; İcra ve İflas Hukuku Esasları, 5. Baskı, 2015 Olgaç S., Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları (Recai Seçkin’e Armağan, 1974) Öztek S., İcra ve İflâs Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası (İİK. m. 143; m. 251), 1994; Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay’ın Bu Sorunlara İlişkin Uygulaması (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, 2003) Pekcanıtez H./Atalay, O./Özkan, M.S./Özekes, M., İcra ve İflas Hukuku, 11. Baskı, 2013 Sarısözen İ., İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davalarında Yargılama Usulü (ABD. 1977/1, s:50-58) Şimşek E., Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu, 1989 Taze M., Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Olarak Nitelendirilmesinin Şartları (Terazi Huk. Der., Eylül/2008, s:51-60) ; Tasarrufun İptali Davası (Yayımlanmamış Yük. Lisans Tezi), 2007 Ulukapı Ö., İcra ve İflâs Hukuku,2015 Umar B., Türk İcra- İflas Hukukunda İptal Davası, 1963 Uyar T., İcra Hukukunda İstihkak Davaları, 3. Baskı, 1994 ; İİK. Şerhi, C:5, 3. Baskı; İİK. Şerhi, C:8, 3. Baskı; İİK. Şerhi, C:12; İvazsız Tasarruflardan Dolayı İptal (Te- razi Hukuk Der. Ağustos/2008, s:93-109) ; Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (Prof. Dr. Fırat Öztana’a Armağan, C:2, 2010) Uyar T./Uyar A./Uyar C., İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:3, 2014 ; Tasarrufun İptali Davaları, C:1, 2011, 4.Baskı Üstündağ S., İflas Hukuku 7. Bası Yıldırım M.K., İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, 1995 ; Tasarrufun İptali Dava- sının İşlevi Bakımından Aciz Vesikası ile İlişkisi Hakkında Düşünceler (Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, C:2, 2010)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1