Türkiye Barolar Birliği Dergisi 138.Sayı

186 Islah ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ... 04.02.1948 tarihli YİBGK’ nın görüşüne rağmen tartışmalar HMK za- manında da devam etmiştir. Tartışmaların odak noktası ise, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe gi- ren 6100 sayılı HMK’ nın 177. maddesinin yanlış yorumlanıp yorum- lanmadığı ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 04.02.1948, E. 1944/10, K. 1948/3 sayılı kararının HMK karşısında güncelliğini kay- bedip kaybetmediğidir. Nitekim Y.4.HD ., 07.02.2012, E. 2011/14957, K. 2012/1589 sayılı kararında; 57 Y.9.HD ., 01.11.2011, E. 2011/33835, K. 2011/42324 ve 20.01.2014, E. 2014/580, K. 2014/653; 58 Y.10.HD. , 18.11.2014, E. 2015/2911, K. 2015/4657 59 sayılı kararlarında bozmanın niteliğine bakılmalı ve davanın usulden reddi halinde bozmadan son- ra ıslah yapılabilir görüşünü ileri sürmüştür. Y.21.HD ., 12.07.2010, E. 2010/7643, K. 2010/8292 60 sayılı kararında ise bozmadan sonra ıslah yapılamayacağı görüşünü ileri sürmüştür. Bu görüş ayrılıkları sebebi ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 06.05.2016 gün 57 Y.4.HD ., 07.02.2012, E. 2011/14957, K. 2012/1589; “Olayda karar, temyiz incele- mesi sonucunda bozulduktan sonra artık ıslah yapılamaz. Aynı düzenleme, yar- gılama aşamasında yürürlüğe giren 6100 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde yer almıştır. Davacı, bozma kararından sonra ek dava yolu ile istemde bulunabilir. Şu durumda, ıslah dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekir. Karar, açıklanan nedenle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.” (www.sinerjimevzuat. com.tr- Erişim tarihi:03.03.2018). 58 Y.9.HD ., 01.11.2011, E. 2011/33835, K. 2011/42324; “Hukuk Muhakemele- ri Kanunu’na göre, ıslah tahkikatın sonuna kadar yapılabilecektir (m. 177). 27.10.2009 gün ve 2008/11352E, 2009/29488 K sayılı dairemiz bozma ilamı hük- mün esasına ilişkin olması ve Yargıtay kararına uyularak yapılan yargılamada tahkikatın devam etmesi karşında, 07.01.2011 tarihinde yapılan ıslah yasaya aykı- rı görülmemiştir; Y.9.HD ., 20.01.2014, E. 2014/580, K. 2014/653; “Bozma içeriğine göre bozmadan sonra araştırma yapılmış ve tahkikat devam etmiştir. Tahkikat devam ettiğine göre davacı tarafın ıslah işleminin kabulü gerekirdi. Mahkemece gerekçesi ile davacının ıslah talebinin reddi hatalıdır.” (www.sinerjimevzuat.com. tr- Erişim tarihi:03.03.2018). 59 Y.10.HD ., 18.11.2014, E. 2015/2911, K. 2015/4657; “Dairemizin bozma kararına uyulduktan sonra yapılan yargılamada, tahkikat evresinin bitmemiş olması ne- deniyle davacının davasını ıslah etmesinin mümkün olduğu gözetilmeksizin, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve ya- saya aykırı olup bozma sebebidir.” (www.karamercanhukuk.com - Erişim tari- hi:03.03.2018). 60 Y.21.HD ., 12.07.2010, E. 2010/7643, K. 2010/8292; “Gerçekten 4.2.1948 günlü 10/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da açıkça vurgulandığı üzere bozmadan sonra ıslah yapılması mümkün değildir. Mahkemenin aksi yöndeki uygulama- sı HUMK’un 84. ve anılan İçtihadı Birleştirme Kararına aykırılık oluşturduğun- dan bozmadan sonra ıslah yoluna başvurulamaz.” (www.sinerjimevzuat.com. tr-Erişim Tarihi:03.03.2018).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1