Türkiye Barolar Birliği Dergisi 145.Sayı

138 Uygulamada Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (CMK m. 141-144) Koruma tedbiri uygulanan kişinin ölmesi halinde tazminat dava- sını mirasçılar açabilecektir 251 .Yargıtay, maddi ve manevi tazminat ba- kımından, “ koruma tedbirleri nedeniyle dava açma hakkı, hakkında koruma tedbiri uygulanan kişiye ait olduğu, bu hakkın ancak zarar görenin ölmeden önce dava açması veya dava açma iradesini açıkça izhar etmesi durumunda mi- rasçılara intikal edeceği, mirasçıların bu şartlarda açılmış davaya devam ede- bilecekleri veya dava açabilecekleri(ni)” kabul etmektedir. 252 Türk Medeni Kanunu’nun 25/4. maddesinde, manevi tazminat istemi mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmeyeceği öngörül- müştür. Bu düzenleme gereğince, manevi tazminat talebi, kural olarak mirasçılara geçmez. Ancak hakkında koruma tedbiri uygulanan kişi manevi tazminat davası açtıktan sonra veya dava açma iradesini is- patlanabilir bir şekilde izhar ettikten sonra vefat eder ise mirasçıları manevi tazminat davasını açabilir ve açılan manevi tazminat davasına devam edebilirler . Maddi tazminat talebi ile ilgili özel bir düzenleme bulunmadığından, Türk Medeni Kanunu’nun mirasın intikaline iliş- kin hükümleri uygulanacaktır. Zira miras, ölenin hak, alacak, borç ve her çeşit mallarının tümünü kapsamaktadır. Kanun’un 599. maddesi, mirasbırakanın ölümü ile mirasın bir bütün olarak, kanun gereğince, mirasçılara intikal edeceği ve mirasçıların miras bırakanın ayni hak- larını ve alacaklarını doğrudan doğruya kazanacaklarını düzenlemiş- tir. Kanun’da alacak bakımından bir ayrım yapılmadığından, ölen kişi hakkında koruma tedbirlerinin hukuka aykırı olarak uygulanması nedeniyle, oluşan maddi zararlar da madde kapsamına girmektedir. Ayrıca CMK’nın 142/2.maddesinde, “zarara uğrayan” ifadesi kulla- nıldığı da dikkate alındığında, mirasçıların da dava açma haklarının olduğunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla hakkında koruma tedbiri uygulanan kişi maddi tazminat davasını açmadan önce ölmüş ve dava açma iradesini izhar etmemiş olsa bile mirasçıların maddi tazminat ta- lebinde bulunabilmeleri gerekir. 253 251 Yargıtay 12. CD, 3.7.2018, 2017/11776 2018/7328, https://karararama.yargitay. gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (05.05.2019). 252 Yargıtay 12. CD, 22.10.2018, 2018/4190, 2018/9992; Yargıtay 12. CD, 12.3.2018, 2017/9802, 2018/2781; Yargıtay 12. CD, 19.12.2017, 2017/4726, 2017/10538; Yargı- tay 12. CD, 18.12.2017, 2017/2065, 2017/10359; https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (06.06.2019). 253 Biçer s.110; Tezcan, s. 125.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1