Türkiye Barolar Birliği Dergisi 149.Sayı

110 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ... Davadan feragat halinde, feragat eden davacının feragat kapsa- mıyla sınırlı olmak üzere yargılama giderlerine mahkûm olacağı açık- tır (m. 312). Feragat kapsamıyla sınırlı olmaktan kastedilen husus ise, kısmı feragat halinde feragat edilen kısım oranında davacının yargıla- ma giderlerini ödeyecek olmasıdır. Davanın geri alınmasına bağlanan sonuç ise davanın açılmamış sayılmasıdır. Yeni düzenleme ile öğretide kabul gören görüş, kanun maddesi haline getirilmiştir. Davacı burada tek taraflı bir irade beyanıyla yargılamayı sona erdirmemekte, usulî bir sebep dışında başka bir sebeple (davacının davasını geri alması, davalının da buna muvafakat etmesi nedeniyle şimdilik) davanın konusu ortadan kalkmaktadır. İşte bu halde mah- kemenin, davanın konusuz kalması sebebiyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığını belirterek yargılama giderleri bakımın- dan davanın açıldığı andaki haklılık durumunu araştırması gerekir (m. 331, f. 1). Sonuç itibariyle uygulamada ortaya çıkan ve kavram kargaşasına sebebiyet veren hususlar, önerilen değişiklikle, davanın geri alınması bakımından netleştirilmiş ve geri alınan davada mahkemenin davanın açılmamış sayılmasına karar vererek yargılama giderlerini davacıya yükleyeceği tasrih edilmiştir (m. 331, 3). Davanın geri alınması sebebiyle davanın zaten açılmamış sayıla- cağı, bu hususun, yani açılmamış sayılmanın ayrıca kararda zikredil- mesinin gereksiz olduğu gibi bir düşünce akla gelebilirse de, davanın açılmamış sayılması sadece davanın geri alınması halinde değil, HMK m. 77, f.1; m. 150 veya m. 119’da öngörülen hallerde de gerçekleşebile- ceği için, davanın geri alınması sebebiyle açılmamış sayılmasına karar verildiğinin kararda gösterilmesi faydalı olacak, bu şekilde durum di- ğer açılmamış sayılma hallerinden ayırt edilebilecektir. Ayrıca davanın açılmamış sayılması kararının diğer durumlarda olduğu gibi burada da kurucu değil, tespit edici olduğu hususunun vurgulanması bakımından da değişiklik önerisi isabetlidir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1