Türkiye Barolar Birliği Dergisi 135.Sayı

566 Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi” Konusunda Ortaya Çıkan ... 1.120.000,00 TL bedelli ipotek bulunduğunu ve … ... İcra Müdürlüğünün 20../.. ve B. ... İcra Müdürlüğü’nün 20../.., B. .. İcra Müdürlüğü’nün 20../… sayılı dosyalarından haciz şerhlerinin bulunduğunu, dolayısıyla bu taşınma- zın satışından müvekkili lehine hiçbir para ödenmesinin mümkün görünme- diğini, ayrıca çeşitli bankalara ve İstanbul Borsa AŞ.’ye yazılan müzekkere- den ve Trafik Müdürlüğüne yazılan araç hacizlerinden de hiçbir sonuç elde edilemediğini, belirterek icra dosyasının bu haliyle borçlunun yeterli malını bulunmadığını teyit ettiğinden iptal davasının açılma koşulunun yani borç- lunun aciz halinde bulunma koşulunun gerçekleşmiş olduğunu, C) İİK’nun 278/2 maddesi uyarınca satılan taşınmazın gerçek değeri ile tapuda gösterilen değeri arasında fahiş fark bulunması halinde bu tasarrufun iptale tabi olduğu- nu, burada alıcı üçüncü kişilerin iyi niyetlerinin dinlenmeyeceğini, Yargıtay içtihatlarının bu doğrultuda olduğunu çünkü burada ‘mutlak bir iptal’ söz konusu olduğunu, D) Davalılardan O. ve N.’nin davalı-borçlu R.’nin kardeş- leri olduğunu, diğer davalı M.’nin ise borçlunun yeğen, olduğunu, İİK’nun 278/1 maddesi uyarınca ‘kardeşler ve yeğenler arasındaki ivazlı ya da ivazsız tüm tasarrufların iptale tabi olduğu’ nu, keza burada da davalıların iyiniyetli olmalarının önem arz etmediğini” belirterek, “açtıkları davanın kabulüne ka- rar verilmesini” bildirmiştir. * Dosya içinde bulunan B. ... İcra Müdürlüğü’ne ait 20../.. sayılı ta- kip dosyasının incelenmesinde; Alacaklı İ. tarafından borçlular R. ve H. aleyhine 01.08.2016 ta- rihinde yapılan takipte harca esas değer olarak 3.023.270,71 TL gös- terilerek, “1.000.000,00 USD asıl alacak+ 574.334,00 USD işlemiş faiz +3.000,00 USD %0,30 komisyon= 1.003.575,34 USD alacağın, 30.95 sa- yılı yasa uyarınca TC Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uygula- dığı 1.000.000.000,00 USD için yıllık 365 gün %10,50 avans faizi oranın- dan az olmamak üzere artan oranlarda faizinin, fiili ödeme günündeki döviz alış kuru üzerinden tahsilinin istendiği” görülmüştür. Alacaklı vekili 15.08.2016 ve 22.08.2016 tarihlerinde takip borçlusu H.’nun –annesi G.’den intikal eden- taşınmazların haczi için B. Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz müzekkeresi yazılmasını B. ... İcra Müdür- lüğünden talep etmiş, ayrıca 27.09.2016 tarihinde borçlu R.’nin adına kayıtlı taşınmazların haczi için yine B. Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz müzekkeresi yazılmasını B. ... İcra Müdürlüğünden talep etmiştir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1