Background Image
Previous Page  219 / 477 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 219 / 477 Next Page
Page Background

Sınavsız Yeminli Mali Müşavir Olma Hakkının Kaldırılmasının Hukuk Güvenliği ...

218

miştir. İşletme faaliyet ve işlemlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağ-

lamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek ile

mükelleflerin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hüküm-

leri, muhasebe prensipleri ile standartlarına uygunluğunu ve denetim

standartlarına göre denetlendiğini tasdik etmek şeklindeki görevleri

yerine getiren yeminli mali müşavirler (YMM), 3568 sayılı Kanun’a

göre faaliyet göstermektedirler.

Anılan Kanun’da meslek mensubu

2

olabilmenin genel şartlarının

yanı sıra YMM olabilmenin özel şartları da belirlenmiştir. Esas olarak

söz konusu Kanun’da belirtilen sınav komisyonu tarafından yapılan

sınav ile kazanılan YMM unvanını, kanunları uyarınca vergi inceleme

yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile anılan

Kanun’da belirtilen konularda profesörlük unvanını almış bulunanlar,

10/07/2008 tarih ve 5786 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muha-

sebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Deği-

şiklik Yapılması Hakkında Kanun

3

ile yapılan değişiklik öncesinde, sı-

nav şartı olmaksızın kazanmakta idiler. Yapılan değişiklik sonrasında

ise, YMM unvanı sınavla

4

kazanılır hale getirilmiştir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda De-

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile

“Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”

olarak değiştirilmiştir.

2

Meslek mensubu ibaresi, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali mü-

şavirleri kapsayan bir kavram olarak kullanılmaktadır.

3

3568 sayılı Kanun’da yapılacak değişikliklere ilişkin kanun tasarısı 13/03/2008 ta-

rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmuş, 1/549 esas numarası

ile kayda alınmış ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın-

da Kanun ismi ile kanunlaşmıştır. Ancak söz konusu Kanun’un Cumhurbaşkanı

tarafından bir kez daha görüşülmek üzere 07/05/2008 tarihinde TBMM’ye geri

gönderilmesinin ardından, TBMM tarafından Cumhurbaşkanının iade gerekçe-

leri dikkate alınarak yeniden düzenlenme yapılmış ve 5786 sayılı Kanun kabul

edilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmesi istenen konular

arasında sınav muafiyetine ilişkin düzenlemeler yer almamaktadır.

4

5786 sayılı Kanun ile değişik 3568 sayılı Kanun’da iki farklı YMM sınavı öngö-

rülmüştür. Bunlardan birincisi, söz konusu Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları

Birliği (TÜRMOB) tarafından yapılan sınav iken, ikinci sınav 3568 sayılı Kanun’a

5786 sayılı Kanun ile eklenen geçici 9’uncu maddede yer alan, usul ve esasları

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek yine bu Bakanlık tarafından yapılacak

olan ve sadece söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunları

uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olan-

lardan 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi

tamamlamamış bulunanların girebileceği özel yeminli mali müşavirlik sınavıdır.